روسی

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
مافیا ساده

مافیا ساده

1. در ابتدای بازی اعضای مافیا همدیگر را نمیشناسند و بصورت جداگانه ازخواب بیدار میشوند . 

2. هر کدام از اعضا دو اسم به گرداننده میدهند ( اولی اسم یار و دومی اسم شات شب )

3. اگر اسم یاری که میدهد درست باشد و مافیا باشد از همان شب باهم بیدار شده ولی از شب بعد یک شات کامل خواهند داشت که درصورتی که سیو دکتر نباشد وصیت کرده و از بازی خارج خواهد شد . 

4. اگر هم اسم یار مشترک نباشد و اسم شات مشترک باشد بصورت مجزا بازهم آن شخص از بازی خارج شده و وصیت نماید در صورتی که سیو دکتر نباشد . 

مافیا ساده 1

مافیا ساده 1

1. در ابتدای بازی اعضای مافیا همدیگر را نمیشناسند و بصورت جداگانه ازخواب بیدار میشوند . 

2. هر کدام از اعضا دو اسم به گرداننده میدهند ( اولی اسم یار و دومی اسم شات شب )

3. اگر اسم یاری که میدهد درست باشد و مافیا باشد از همان شب باهم بیدار شده ولی از شب بعد یک شات کامل خواهند داشت که درصورتی که سیو دکتر نباشد وصیت کرده و از بازی خارج خواهد شد . 

4. اگر هم اسم یار مشترک نباشد و اسم شات مشترک باشد بصورت مجزا بازهم آن شخص از بازی خارج شده و وصیت نماید در صورتی که سیو دکتر نباشد . 

مافیا ساده 2

مافیا ساده 2

1. در ابتدای بازی اعضای مافیا همدیگر را نمیشناسند و بصورت جداگانه ازخواب بیدار میشوند . 

2. هر کدام از اعضا دو اسم به گرداننده میدهند ( اولی اسم یار و دومی اسم شات شب )

3. اگر اسم یاری که میدهد درست باشد و مافیا باشد از همان شب باهم بیدار شده ولی از شب بعد یک شات کامل خواهند داشت که درصورتی که سیو دکتر نباشد وصیت کرده و از بازی خارج خواهد شد . 

4. اگر هم اسم یار مشترک نباشد و اسم شات مشترک باشد بصورت مجزا بازهم آن شخص از بازی خارج شده و وصیت نماید در صورتی که سیو دکتر نباشد . 

شهروند ساده

شهروند ساده

در شب دارای ابیلیتی نمیباشد و در روز باید با شهروندهای ذهنی خود در رای گیری شرکت کرده و رای خروج به مافیا دهد باتوجه به فکت های جاری بازی . 

دکتر

دکتر

1. هر شب یک اسم به گرداننده میدهد و اگر آن شخص مورد حمله مافیا قرار بگیرد از بازی خارج نمیشود.

2. دکتر یک شب در میان میتواند خودش را سیو نماید . 

شهرساده 1

شهرساده 1

در شب دارای ابیلیتی نمیباشد و در روز باید با شهروندهای ذهنی خود در رای گیری شرکت کرده و رای خروج به مافیا دهد باتوجه به فکت های جاری بازی . 

شهرساده 2

شهرساده 2

در شب دارای ابیلیتی نمیباشد و در روز باید با شهروندهای ذهنی خود در رای گیری شرکت کرده و رای خروج به مافیا دهد باتوجه به فکت های جاری بازی . 

شهرساده 3

شهرساده 3

در شب دارای ابیلیتی نمیباشد و در روز باید با شهروندهای ذهنی خود در رای گیری شرکت کرده و رای خروج به مافیا دهد باتوجه به فکت های جاری بازی . 

شهرساده 4

شهرساده 4

در شب دارای ابیلیتی نمیباشد و در روز باید با شهروندهای ذهنی خود در رای گیری شرکت کرده و رای خروج به مافیا دهد باتوجه به فکت های جاری بازی . 

شهرساده 5

شهرساده 5

در شب دارای ابیلیتی نمیباشد و در روز باید با شهروندهای ذهنی خود در رای گیری شرکت کرده و رای خروج به مافیا دهد باتوجه به فکت های جاری بازی . 

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

قوانین بازی

سناریو اولیه بازی مافیا :

۱- در سناریو مافیا روسی فقط یک نقش دار هست و همه بازیکن ها مافیا ساده یا شهروند ساده هستن به همراه یک دکتر . 

۲- تیم مافیا همدیگه رو نمیشناسن.

۳- فاز شب مافیا روسی متفاوت هست.

۴- در فاز شب مافیا کلاسیک از اونجایی که تیم مافیا همدیگه رو نمیشناسه به صورت جداگانه بیدار میشن.

۵- هرشب مافیاها ۲ اسم به گرداننده خواهند داد ( اسم اول اسم یار خودشون که تشخیص داده اند و اسم دوم شات شب )

۶- اگر هرکدام از مافیاها یار خود را تشخیص دهند گرداننده به او لایک میدهد و از روز بعدی باهم بیدار خواهند شد و لینک تشکیل خواهد شد . از آن شب هر شخصی را میتوانند شات نمایند .  واگرشات دومافیا بصورت ناخواسته باهم یکی باشد آن شخص وصیت کرده و از بازی خارج میشود .

۷- ساید هرکسی که از بازی خارج شود از طرف گرداننده خوانده میشود . 

۸- در این سناریو تمامی پلیرها با شماره باهم بازی خواهند کرد.

 

 

شماره بندی پلیرهای بازی مافیا

سناریو اولیه بازی مافیا :

۱- در سناریو مافیا روسی فقط یک نقش دار هست و همه بازیکن ها مافیا ساده یا شهروند ساده هستن به همراه یک دکتر . 

۲- تیم مافیا همدیگه رو نمیشناسن.

۳- فاز شب مافیا روسی متفاوت هست.

۴- در فاز شب مافیا کلاسیک از اونجایی که تیم مافیا همدیگه رو نمیشناسه به صورت جداگانه بیدار میشن.

۵- هرشب مافیاها ۲ اسم به گرداننده خواهند داد ( اسم اول اسم یار خودشون که تشخیص داده اند و اسم دوم شات شب )

۶- اگر هرکدام از مافیاها یار خود را تشخیص دهند گرداننده به او لایک میدهد و از روز بعدی باهم بیدار خواهند شد و لینک تشکیل خواهد شد . از آن شب هر شخصی را میتوانند شات نمایند .  واگرشات دومافیا بصورت ناخواسته باهم یکی باشد آن شخص وصیت کرده و از بازی خارج میشود .

۷- ساید هرکسی که از بازی خارج شود از طرف گرداننده خوانده میشود . 

۸- در این سناریو تمامی پلیرها با شماره باهم بازی خواهند کرد.

 

روش رای گیری

۱- تعداد ۹ نفر ۵ دفاع و ۴ خروج

۲- تعداد ۸ نفر ۴ دفاع ۴ خروج

۳- تعداد ۷ نفر ۴ دفاع ۳ خروج

۴- تعداد ۶ نفر ۳ دفاع ۳ خروج

۵- تعداد ۵ نفر ۳ دفاع ۲ خروج

۶- تعداد ۴ نفر ۲ دفاع ۲ خروج