دنیای مردگان

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
گرگ آلفا

گرگ آلفا

هر شب یک نفر را گاز میگیرد و وارد گروه گرگ ها میکند،گرگ الفا نمیتواند از گروه خوناشام ها و یا شکارچی را وارد گروه کند،همچنین فرانکنشتاین شیلد دار هم وارد گروه نخواهد شد

دراکولا

دراکولا

هر شب یک نفر را گاز میگیرد و وارد گروه خوناشام ها میکند،دراکولا نمیتواند از گروه گرگ ها و یا ون هلسینگ را وارد گروه کند،همچنین فرانکنشتاین شیلد دار هم وارد گروه نخواهد شد

ون هلسینگ

ون هلسینگ

شکارچی خوناشام ها،هر شب اسم یک نفر را به گرداننده بازی میدهد اگر آن شخص دراکولا و یا خوناشام بازی باشد از بازی خارج خواهد شد،تیر ون هلسینگ بر روی گرگ ها و دیگر شهروندان تاثیری نخواهد داشت و هیچ کس از بازی خارج نخواهد شد

شکارچی

شکارچی

شکارچی گرگ ها،هر شب اسم یک نفر را به گرداننده بازی میدهد اگر آن شخص گرگ و یا توله گرگ بازی باشد از بازی خارج خواهد شد،تیر شکارچی بر روی خوناشام ها و دیگر شهروندان تاثیری نخواهد داشت و هیچ کس از بازی خارج نخواهد شد

فرانکشتاین

فرانکشتاین

یک گان در روز معارفه وارد بازی میکند،در شب شیلد دارد و توسط هیچ کس از بازی خارج نخواهد شد،اگر بخواهد از نقش خود استفاده کند و استعلام فردی را بگیرد شیلد خود را در همان شب از دست میدهد،در شبی که شیلد خود را (به اصطلاح می اندازد)میتواند علاوه بر استعلام یک گان جنگی هم وارد بازی کند،اما در همان شب اگر مورد حمله قرار بگیرد وارد گروه خواهد شد

شهروند ساده 1

شهروند ساده 1

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 2

شهروند ساده 2

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 3

شهروند ساده 3

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 4

شهروند ساده 4

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 5

شهروند ساده 5

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 6

شهروند ساده 6

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 7

شهروند ساده 7

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 8

شهروند ساده 8

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 9

شهروند ساده 9

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 10

شهروند ساده 10

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 11

شهروند ساده 11

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 12

شهروند ساده 12

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 13

شهروند ساده 13

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

۱-دراکولا(خوناشام)
۲-گرگ آلفا(گرگینه)
۳-شهروندان

قوانین بازی

۱-دراکولا(خوناشام)
۲-گرگ آلفا(گرگینه)
۳-شهروندان
در این بازی هر شب دراکولا و گرگ آلفا یک نفر را گاز میگیرند و وارد گروه خود میکنند،دراکولا نمیتواند افرادی که به گرگ تبدیل شده اند را وارد گروه کند و بلعکس،دراکولا نمیتواند ون هلسینگ(شکارچی خوانشام) را وارد گروه کند،گرگ آلفا هم نمیتواند شکارچی(شکارچی گرگ)را وارد گروه کند
در این بازی سه شهروند نقش دار وجود دارد و بقیه شهروندان نقشی ندارند
ون هلسینگ شکارچی خوناشام ها در شب اسم یک نفر را به گرداننده میدهد،اگر آن شخص دراکولا و یا خوناشام باشد از بازی خارج میشود،در غیر این صورت هیچ کس از بازی خارج نخواهد شد
شکارچی هم هر شب اسم یک نفر را به گرداننده خواهد داد،اگر ان شخص گرگ الفا و یا شخصی که به گرگ تبدیل شده باشد از روند بازی خارج خواهد شد،تیر شکارچی بر روی دراکولا و خوناشام ها اثر ندارد همانطور که تیر ون هلسینگ بر روی گرگ ها اثر ندارد
نکته:گرگ میتواند ون هلسینگ را وارد گروه کند
دراکولا هم میتواند شکارچی را وارد گروه کند
نکته:با خروج دراکولا و گرگ آلفا دیگر کسی به گروه های منفی بازی اضافه نخواهد شد
فرانکنشتاینیک گان در روز معارفه وارد بازی میکند،در شب شیلد دارد و توسط هیچ کس از بازی خارج نخواهد شد،اگر بخواهد از نقش خود استفاده کند و استعلام فردی را بگیرد شیلد خود را در همان شب از دست میدهد،در شبی که شیلد خود را (به اصطلاح می اندازد)میتواند علاوه بر استعلام یک گان جنگی هم وارد بازی کند،اما در همان شب اگر مورد حمله قرار بگیرد وارد گروه خواهد شد
نکته:یک اتفاق نادر و خطرناک ممکن است در بازی بیوفتد،اگر در یک شب هم زمان دراکولا و گرگ الفا به یک شهروند ساده حمله کنند یک دورگه به وجود خواهد امد که وارد هیچ گروهی نخواهد شد،هر شب یک نفر را با هر سایدی از بازی خارج میکند به جز فرانکشتین شیلد دار،به هیچ عنوان در شب از بازی خارج نمیشود،فقط با رای گیری از بازی خارج میشود
ادز برد شهروند خالی شدن شهر از تمام موجودات خبیث است . 
ادز برد گرگ ها و خوناشام ها:اگر تمام شهروندان ساده از روند بازی خارج شده و یا تبدیل شده باشند گرداننده پایان بازی را اعلام میکند و گرگ ها و خوناشام های بازی را میشمارد برد با تیمی خواهد بود که پلیر بیشتر را داشته باشد
ادز برد دورگه حضور در بین سه نفر پایانی بازیست
استعلام افراد خارج شده از بازی به درخواست پلیرها بصورت باز و با نقش اعلام میشود
استعلام شکارچی،ون هلسینگ و فرانکنشتاین شهر و بقیه استعلام ها با نقش خوانده خواهد شد

روش رای گیری

نصف شهر بعلاوه یک بالا و نصف شهر منهای یک خروج