ارباب حلقه ها

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
اورک

اورک

یار شیاطین :

حلقه داران تیم مافیا هستند. با خروج هر هابیت یک حلقه به انتخاب سائوران به یکی از آنها میرسد. سائوران(ابلیس) میتواند یک شیلد روز و شب برای یکی از آنها درست کند که در برابر تیر لگولاس(تیرانداز) یا تبر گیملی(معدنچی) محافظت میکند.در صورت جمع آوری هر ۵ حلقه در ساید سیاه، سائوران(ابلیس) به قدرت رسیده و ساید سیاه برنده بازی خواهد بود

سارومان

سارومان

دست و پای همرو میبنده :

قابلیت گروگانگیری گندالف(جادوگر سفید) را دارد و یک بار در صورت خروج یکی از اورک ها(دیو ها) می تواند یکی از هابیت ها(کوتوله ها) را به اورک(دیو) تبدیل کند. هابیت(کوتوله) تبدیل شده با حلقه اش در ساید سیاه بیدار میشود مگر اینکه توسط گندالف (جادوگر سفید) محافظت شده باشد. شبی که تبدیل میکند نمی تواند گروگانگیری کند.

سائوران

سائوران

قدرت عجیبی داره :

رئیس گروه مافیا و نمیر شب است و تصمیم گیرنده تیر شب ساید سیاه است. در روز نیز با تیر و رای گیری بیرون نمیرود و فقط نقشش افشا میشود و به بازی ادامه میدهد و حق رای ندارد. در صورت جمع آوری ۵ حلقه در ساید سیاه یا برابر شدن تعداد ساید سفید با ساید سیاه برنده بازی است.

نکته : اگر گولوم (دو چهره) مستقل در بازی باشد برابری ساید برنده بازی را تعیین نمیکند. استعلامش برای لگولاس(تیرانداز) منفی است

اورک *

اورک *

یار شیاطین :

حلقه داران تیم مافیا هستند. با خروج هر هابیت یک حلقه به انتخاب سائوران به یکی از آنها میرسد. سائوران(ابلیس) میتواند یک شیلد روز و شب برای یکی از آنها درست کند که در برابر تیر لگولاس(تیرانداز) یا تبر گیملی(معدنچی) محافظت میکند.در صورت جمع آوری هر ۵ حلقه در ساید سیاه، سائوران(ابلیس) به قدرت رسیده و ساید سیاه برنده بازی خواهد بود

گالم

گالم

یکی و دوتا میکنه :

هر شب باید با یکی از هابیت(کوتوله) ها یا اورک (دیو) ها یا فرودو (حلقه دار) قمار کند (شیر یا خط) در صورت انتخاب اشتباه قمار نمیکند.
در صورت برنده شدن در قمار حلقه های موجود در دست شخص بازنده به او میرسد. او برای برنده شدن باید در قمار با فرودو ( حلقه دار) برنده و تمام حلقه ها را تصاحب کند. در صورت سه باخت از بازی خارج میشود.

آراگورن

آراگورن

یک محافظ واقعی :

او باید از گندالف (جادوگر سفید) در برابر گروگانگیری محافظت کند. در صورت اصابت تیر شب ساید سیاه به گندالف(جادوگر سفید) ابتدا او از بازی بیرون میرود. هر شب دو سیو دار تا ۸ نفر. اجماع گندالف(جادوگر سفید)به او لطمه ای نمی زند. او در شب معارفه دست سائوران(ابلیس) و فرودو (حلقه دار) را میبیند ولی از ساید آنها خبر ندارد.

لگولاس

لگولاس

میگرده میچرخه  :

کاراگاهی است که دو استعلام و یک تیر دارد . تیر او بر روی سائوران اثر ندارد و کسی از بازی خارج نمیشوند . اگر اورک شیلد داشته باشد شیلدش می افتد . در صورت تیر زدن به ساید سفید خودش از بازی بیرون خواهد رفت و در صورت تیر زدن به گالم مستقل کسی از بازی بیرون نخواهد رفت . 

فرودو

فرودو

عشق حلقه داره :

نمیر شب است. حلقه های اورک های خارج شده از بازی به دست او میرسد. در زمانی که تمام ۵ حلقه در ساید سفید باشد ساید سفید برنده بازی است. او هرشب توسط گرداننده از تعداد حلقه های احتمالی در دست خودش باخبر میشود. خروج او با رای گیری باخت ساید سفید و مستقل می باشد. در صورت باخت در برابرگولوم (دو چهره) مستقل، گولوم (دو چهره) مستقل به جای او مینشیند و در با جمع آوری تمام حلقه ها در دست خود و ساید سفید ، گولوم (دو چهره ) مستقل برنده بازی میشود.

هابیت

هابیت

روح جدید میاره :

حلقه داران ساید سفید. در صورت کشته یا اجماع شدن حلقه آنها به انتخاب سائوران (ابلیس) به یکی از اورک(دیو) ها منتقل میشود. فقط سیو ۲۴ ساعته گندالف (جادوگر سفید) روی آنها اعمال میشود.

گیملی

گیملی

نقل و نبات میده به یکی  :

یک بار در فاز شب به یک نفر تبر میدهد. آن شخص همان شب تبر را به یکی از بازیکنان میزند و بازیکن تبر خورده به جز سائوران (ابلیس) و فرودو(حلقه دار) با هر سایدی از بازی خارج میشود. سیو گالادریل( بانوی جنگل) و گندالف ( جادوگر سفید) مقدم است.

گندالف

گندالف

چه قدرتی داره  :

هر شب یکی کمتر از تعداد هابیت( کوتوله) های موجود در بازی سیو دارد که فقط میتواند از هابیت (کوتوله )ها محافظت کند. در صورت گروگانگیری شدن نمیتواند سیو کند. محافظت او ۲۴ اثر دارد. او هرشب از تعداد هابیت (کوتوله) های موجود در بازی در صورت گروگانگیری نشدن مطلع میشود.

گالادریل

گالادریل

دوا درمون میکنه :

دکتر است. یک سیو دارد. سیو بر روی هابیت (کوتوله)ها نمی نشیند. سیو فقط برای شب است.

هابیت *

هابیت *

روح جدید میاره :

حلقه داران ساید سفید. در صورت کشته یا اجماع شدن حلقه آنها به انتخاب سائوران (ابلیس) به یکی از اورک(دیو) ها منتقل میشود. فقط سیو ۲۴ ساعته گندالف (جادوگر سفید) روی آنها اعمال میشود.

هابیت **

هابیت **

روح جدید میاره :

حلقه داران ساید سفید. در صورت کشته یا اجماع شدن حلقه آنها به انتخاب سائوران (ابلیس) به یکی از اورک(دیو) ها منتقل میشود. فقط سیو ۲۴ ساعته گندالف (جادوگر سفید) روی آنها اعمال میشود.

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

ترتیب بیدار شدن نقشها در شب :

۱. بازی دارای سه ساید متفاوت میباشد. 

۲. بازی دارای روز معارفه میباشد .

۳. رای گیری نصف به علاوه یک

رای گیری مرحله دوم در صورت بودن بیش از دو نفر در نیمروز انجام میشود ولی هر کسی میتواند به هر چند نفر رای بدهد. در صورت

حضور بیش از دونفر در دفاع تعداد رای بیشتر مهم است حتی اگر از نصف کمتر باشد.

قوانین بازی

ترتیب بیدار شدن نقشها در شب :

۱. بازی دارای سه ساید متفاوت میباشد. 

۲. بازی دارای روز معارفه میباشد .

۳. رای گیری نصف به علاوه یک

رای گیری مرحله دوم در صورت بودن بیش از دو نفر در نیمروز انجام میشود ولی هر کسی میتواند به هر چند نفر رای بدهد. در صورت

حضور بیش از دونفر در دفاع تعداد رای بیشتر مهم است حتی اگر از نصف کمتر باشد.

روش رای گیری

۱. بازی دارای سه ساید متفاوت میباشد. 

۲. بازی دارای روز معارفه میباشد .

۳. رای گیری نصف به علاوه یک .