میتیک

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
گادفادر

گادفادر

--

کانسورت

کانسورت

--

نینجا

نینجا

--

تروریست میتیک

تروریست میتیک

--

اسنایپر

اسنایپر

--

کاراگاه

کاراگاه

--

پزشک

پزشک

--

بادیگارد

بادیگارد

--

شهرساده 1

شهرساده 1

--

شهرساده 2

شهرساده 2

--

شهرساده 3

شهرساده 3

--

شهرساده 4

شهرساده 4

--

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

---

قوانین بازی
1. اگر نینجا در بازی نباشد شات شب به عهده کانسورت می باشد.
2. اگر تیم مافیا گادفادر و نینجا و کانسورت در بازی باشند می توانند هم کانسورتی کنند و هم شات.
3. اگر نینجا در بازی نباشد و شات شب به کسی زده شود که بادیگارد محافظت کرده باشد آن شخص بیرون نمی رود و مافیا شات زننده و بادیگارد از بازی خارج می
شوند.
4. بادیگارد اگر خودش را نجات دهد هیچکس از بازی بیرون نمی رود.
5. دکتر و بادیگارد خودشان را یکبار می توانند نجات دهند.
6. در بازی استعلام وضعیت وجود ندارد.
7. گادفادر یکبار می تواند در بازی وصیت کشی کند و آن شخص پس از شات شدن حق وصیت ندارد.
8. ترور بازی در شمارش تعداد بازیکنان جز شمارش شهروندان است و در 8 نفر 4 به 4 بازی تمام نمی شود.
9. همه اجازه گفتن هر نقشی دارند جز ادعای نقش ترور بازی.
10. اسنایپر اگر اشتباه بزند فردا شب خودکشی می کند و از بازی خارج می شو.
11. ترور بازی فقط می تواند تا قبل از رای گیری مرحله دو از نقشش استفاده کند و اگر شهروند ساده انتخاب کند آن شخص از بازی خارج نمی شود.
12. هر کس وارد دفاع شود حق رای دارد.
13. با نصف آرا شخص وارد دفاع و خارج می شود.
14. کانسورت می تواند هر شب یک نفر را تکراری بلاک کند.
15. اگر اسنایپر نیز کسی که بادیگاردی شده را بزند هم اسناپر و هم بادیگارد خارج می شوند.
روش رای گیری

با نصف آرا شخص وارد دفاع و خارج می شود.