وروجک

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
گادفادر

گادفادر

زننده شات شب استعلام منفی برای کارآگاه و دارای شیلد شب و روز می شود.

نکته: اگر در روز از بازی خارج شود شیلد او می افتد و گاد بازی اعلام میکند زره پوش میباشد و در بازی میماند.

ترور

ترور

ترور هر جای بازی که بخواهد میتواند اکت نقش کند و یک شخص را ببرد.

نکته: اگر زره پوش یا گادفادر را ببرد گاد بازی اعلام می کند زره پوش است و ترور خالی می رود.

نکته 2: اگر دزدی را ببرد که در شب گذشته به زره پوش زده باشد. باز هم خالی می رود.

نکته 3: اگر به زره گوشی بزند که دزد در شب گذشته به او زده است با زره پوش خارج می شود.

خرابکار

خرابکار

خرابکار هر شب خرابکاری میکند روی اشخاصی که احساس می کند فردا به آنها گان می رسد.

دزد

دزد

دزد یار خاموش مافیاست و یارهایش را نمی شناشد. به هر شخصی بزند 24 ساعت صاحب نقش آن خواهد شد.

نکته: اگر به نگهبان بزند از بازی خارج می شود.

زره پوش

زره پوش

زره پوش شیلد شب روز دارد و نقش مهم شهروندی می باشد در روز از بازی خارج شود به هر نحوی گاد بازی اعلام میکند زره پوش بازی می باشد.

ساعت ساز

ساعت ساز

در فاز شب قبل از مافیا بیدار می شود و هر شخصی را انتخاب کند ابیلیتی او 2 برابر میشود.

دکتر

دکتر

دکتر در شب اول دو سیو و از شب بعد 1 سیو دارد.

کاراگاه

کاراگاه

کاراگاه هر شب استعلام میگیرد هر مافیایی بجز کادفادر را مثبت میگیرد.

اسنایپر

اسنایپر

در این سناریو اسنایپر یک تیر بدون فایر بک دارد.

تفنگدار

تفنگدار

تفنگدار دو گان جنگی دارد و به شهروند ذهنی خود می دهد.

نگهبان

نگهبان

نگهبان وظیفه محافظت از ابیلیتی شهروندان در مقابل دزد را دارد.

نکته: دزد اگر به نگهبان بزند از بازی خارج می شود.

نکته:نگهبان در روز شیلد ندارد و با هر اتفاقی از روند بازی خارج می شود.

قاضی

قاضی

قاضی 1 ابیلیتی دارد وقتی دو دوست به دفاع بیاییندخواب نیمروز اعلام میشود قاضی یا مرگ اعدام یک نفر را اعلام می کند و یا دستور به ابطال رای گیری می دهد.

وروجک

وروجک

وروجک اگر در شب های فرد مورد شات قرار گیرد اسنایپر می شود و اگر در شب زوج شات شود کابوی می شود و در روز یک نفر را میبرد.

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

دزد

ساعت ساز

تیم مافیا

تیم شهروندی

قوانین بازی

در این سناریو گادفادر و زره پوش هر دو هم در شب هم در روز شیلد دارند

دزد به نگهبان بزند از بازی خارج می شود.

اسنایپر فایر بک ندارد. و فقط یک تیر دارد.

تفنگدار فقط جنگی دارد و دو گان دارد.

قاضی فقط یک اکت دارد یا ملقا کند یا رای خروج بدهد.

وروجک در شب فرد شات شود اسنایپر است در شب زوج شات شود کابوی می شود و فقط یک بار اکت دارد.

 

روش رای گیری

نصف گرد رو به بالا دفاع نصف گرد رو به پایین خروج