دزدان دریایی

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
رئیس دزدان دریایی

رئیس دزدان دریایی

 

#اعلام كشته شب به دستور او انجام ميشود.
سنارتودر
# یک بار در طول بازى ميتواند نجات غريق را فريز
كند. در اين صورت به نجات غريق علامت بلاک
نشان داده میشود.

محافظ دزدان

محافظ دزدان

*یک شب در طول بازی میتواند به يكى از ياران
خود يک زره بدهد. اين زره يارش را از هر
آسيبى چه در همان شب وچه در روز بعد در
امان ميدارد
*یک بار در طول بازى ميتواند نقش ناخدا را
حدس بزنددر صورت حدس درست زره ناخدا از
بين ميرود. به حدس محافظ هيچ تاييد یا عدم
تاییدی داده نمیشود

فدایی دزدان

فدایی دزدان

هر زمان فدایی دزدان دریایی به هر نحوی در
طول روز از جريان بازى خارج شود، همان شب
تمام توانايی های ملوانان مسدود میشود.
نحوه مسدود شدن هر نقش در توضيحاتش بيان
میشود.

ناخدا

ناخدا

#ناخدا يک زره بر تن دارد و در صورت خروج از
جریان بازی در روز ، اعلام میشود زره از تنش افتاده .
با توجه به اینکه در این سناریو امکان دارد یک دزد
دریایی زره بر تن داشته باشد پس با افتادن زره ملوان
قطعی نميشود.

*تا زمانی که زره بر تن دارد، اكر در شب دزدان
دریایی زره خود را استفاده كنند ازين موضوع مطلع
میشود و میتواند شخصی که زره دریافت كرده را
حدس بزند. در صورت حدس درست زره دزدان
دریایی از بین میرود.

 

نکاتی که باید برای بازی با نقش ناخدا به آن آگاه باشید
*هیچ تايید یا عدم تاييدی به حدس ناخدا توسط مستر
نشان داده نمیشود
*در صورت خروج فدایی دزدان دریایی در روز ، در همان
شب اگر دزدان دریایی از زره خود استفاده کنند ناخدا
ازين قضيه مطلع نميشود و به او اعلام ميشود زره اى
داده نشده است.
*در صورت خروج در جریان روز از بازى بايد وصيت خود
را فارغ از نقشش انجام دهد ومنتظر اعلام مستر مبنی بر
زره دار بودن بماند. در صورت بيان زره دار بودن قبل
اعلام مستر از جریان بازی اخراج میشود

غریق نجات

غریق نجات

*نجات غريق ، نجات دهنده تيم ملوان هاست.
نامیرای شب است و استفاده از توانایی اش اختيارى
است. در کل بازی ٣ بار نجات در اختيار دارد که هر
شب نهایت از یک نجاتش میتواند استفاده کند
*در دو حالت به نجات غريق، بلاک نشان داده ميشود.
١-فريز توسط رییس دزدان دريايى
٢-با خروج فدایی دزدان دریایی در روز

با توجه به نامیرایی با صحبت درباره فدایی بودن
بازیكن خروجی در روز چون فقط نجات غريق از
مسدودی مطلع میشود، از جریان بازی اخراج میشود

دریاسالار

دریاسالار

ټهر شب میتواند یک نفر را به خودش وصل کند

اگر شخص وصل شده، دزد دریایی باشد در صورت
کشته شدن دریاسالار در همان شب یا خروج با رای
گیری در روز بعد دزد دریایی وصل شده نیز همراه
دریاسالار از بازى خارج ميشود.

اگر شخص وصل شده ، ملوان باشد اتفاقی نمی افتد.

 

#اگر دریاسالار خوه را به دزه دریایی زره دار ببافد
توانایی اش اثر نمیکندو در صورت کشته شدن در شب
و خروج از بازی با رای کیری به تنهایی از بازی خارج
میشود.

*در صورت خروج فدایی دزدان دریايى در روز همان
شب دریاسالار مسدود است. اکت خود را انجام میدهد
ولى متوجه مسدود بودنش نمیشود

پری دریایی

پری دریایی

*هر شب استعلام ملوانی میگیرد و استفاده از
توانایی اش اختیاری است.
*اگر ملوان انتخاب کند آن شب توسط دزدان دریایی
کشته نمیشود.

اگر فدایی یا محافظ دزدان دریایی را انتخاب کند در
شب کشته میشود.

اگر رییس دزدان دریایی را انتخاب کند کشته نمیشود
ولی در صورت کشته شدن توسط دزدان دریایی در
شب از بازی خارج میشود.

*در صورت خروج فدایی دزدان دریایی از بازى در
جریان روز ، همان شب اگر پری دریایی کسی را
انتخاب كند هیچ اتفاقى نمى افتد چون مسدود است
ولی خودش اطلاعی از مسدودی ندارد.

#استفاده از اطلاعات شب در روز برای پری دريايى
ممنوع است و تمام اطلاعات شب را با بيان فكت و
استدلال منطقی باید عنوان کند.

ماهیگیر

ماهیگیر

#در صورت کشته شدن در شب توسط دزدان دریایی،
روز و شب بعد تمام توانایی های دزدان دریایی بدون
آگاهی خودشان مسدود میشود.
*فرض كنید ماهیگیر در شب يک كشته شود
کسی در شب دو کشته نمیشود
در صورت زره دادن دزدان دریایی در شب دو، زره از
بين ميرود
اگر نجات غريق را فیرز کنند توانایى فريز از بين
میرود و اتفاقی برای نجات غريق نمى افتد
در صورت خروج فدایی در روز دو بدون اثر توانایی اش
بر ملوانان از بازی خارج میشود

ملوان

ملوان

ساده می باشد

ملوان

ملوان

ساده می باشد

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

--

قوانین بازی

#ابتدا تیم دزدان دریایی بيدار شده و با مشورت با
یکدیگر توانایی های خود را به گرداننده اعلام میکنند.
تیم دزدان دریایی در صورت نیاز میتواند تمام توانایی
های خود را در یک شب انجام دهد .
#اهدای زره و حدس ناخدا توانايى هاى محافظ دزدان
دریایی است و در صورت نبود وی تیم دزدان دریایی
قادر به اجرای این توانایی نيست
*در صورت استفاده از توانايى حدس ناخدا توسط
محافظ دزدان دریایی ،صرفا حدس او كرفته ميشود و
هیچ عکس العملی توسط گرداننده انجام نمیشود

*پس از تیم دزدان دریایی ، ناخدا از خواب بيدار
میشود. درصورت زره دادن تیم دزدان دریایی به او
علامت تایید نشان داده میشود در این صورت حدس
خود را به گرداننده اعلام میکند در غیر این صورت از
گرداننده عدم تایید دریافت میکند
*اگر فدایی در روز از بازی خروج کند در صورت داده
شدن زره آن شب گرهاننده به ناخدا عدم تایید نشان
میدهد و هعلام میکند زرهی داده نشده
#اگر زره ناخدا بیفتد در شب گرداننده هيچ علامتى به
ناخدا نشان نمیدهد

*پس از ناخدا، نجات غريق بيدار ميشود. به اختيار
توانایی خود را انجام میدهد.
*پس از نجات غریق، دریاسالار بيدار میشود. یک نفر
را به خود وصل میکند و به گرداننده اعلام میکند.
*پس از درياسالار، پرى دريايى بيدار ميشود. به
اختیار خود یک نفر را انتخاب ميكند. در صورت
انتخاب يک نفر هيچ علامتى توسط َرداننده به
باریکن نشان داده نمیشود

 

*پس از پری دریایی، ماهيكير بيدار ميشود. در صورت
حدس فدایی دزدان دریایى توسط ماهيكير هيچ تاييد
یا عدم تاییدی به ماهیکیر توسط گرداننده نشان داده
نميشود

موارد اخراج انضباطى

*ناخدا
١-در شب از مستر لایک زره گرفته، در روز اعلام کند
که دزدان دریایی زره پخش کردن از بازى اخراج
میشود.
٢-با رای کیری از بازی خارج شده قبل اعلام گرداننده
اعلام زره داری کند از بازی اخراج میشود
*نجات غريق
١-در روز عنوان كند شخصی كه ديروز از بازى بيرون
رفته فدایی دزدان دریایی بوده، از بازى اخراج ميشود

*دریاسالار
١خودش را به شخصی بافته در روز بگوید
امروز یا من رو بدید بیرون یا شخص بافته شده را،
من رفتم امروز بیرون تا آخر بازی با این بازیکن بازى
کنید یا در هنگام خروج با رای کیری عنوان کند با این
بازیکن که بافته شده تا انتها بازی کنید، با بی اثر شدن
توانایی اش از بازی اخراج میشود

*پری دریایی
١-بدون استدلال شخصی که در شب انتخاب کرده را
شهروند كند یا به نحوى صحبت کند که همه متوجه
نقش او شوند از جریان بازى اخراج ميشود

** ماهيكير
١-در جریان بازی اعلام كند مرا در شب بزنید و در روز
به هیچ وجه من نباید از بازی خارج بشوم، از بازى
اخراج میشود.

 

روش رای گیری

نصف رو به بالا دفاع 

نصق رو به پایین خروج