پیشگو

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
اویل

اویل

ايول : هر شب شات تيم مافيا را انتخاب ميكند و
چنانچه در بازی نبود اولویت شات با پویزنر است.

• شات مهلک: در صورت حضور ایول به تنهایی در
بازی ( ٢ مافیای دیگر از بازی خارج شده باشد ) و
اینکه اختلاف تعداد مافیا و شهروند ٢ یا بیش از ٢ نفر
باشد ( تعداد مافیا و شهروند نباید پس از استفاده شات

مهلك برابر شود)، تيم مافيا ميتواند از شات مهلک خود استفاده
کرده و نجات دکتر و یا حدث پیشگو را بى تاثير كرده وفرد شات
شده حتما از بازى خارج ميشود. مسير شات مهلک به واچر نشان
داده نخواهد شد .
استفاده از شات مهلک در فاز شب توسط گرداننده اعلام میشود .
ایول در شب فعال شدن پژوهشگر نمیتواند از شات مهلک خود
استفاده کند .

پویزنر

پویزنر

بویزنر : هر یک از بازیکنان به هر نحوی در فاز شب با او
در ارتباط باشند ، ابیلیتی شب خود را از دست داده و
بک روز رای آنها سوزانده میشود .
· چنانچه دکتر سیوش کند، سیو دکتر تا انتهای بازی
بدون اینکه خودش بفهمد از بین میرود و رای دکتر یک
وز شمرده نمیشود.
· اگر دوئلیست گان اول را به او بدهد یک روز رای

دوئلیست شمرده نمیشود. اگر شوالیه او را هدف قرار دهد رای شوالیه
یک روز شمرده نمیشود.
اکر انجل انتخابش کند تا انتهای بازی ضد سم آن روی هیچ بازیکنی
تاثیر نمی گذارد و رای انجل یک روز شمرده نمیشود (ابیلیتی خروج
از بازی در رای گیری انجل پابرجا هست).
اگر پیشکو در اتخاب اول پویزنر رانتخاب کند اتفاقی نمی افتد اما اکر
پیشگویی درستی داشته باشد و هر ابیلیتی پیشگویی شده را بر روی
پویزنر اعمال کند ( حتی شات مافيا ) راى پيشكو يک روز شمرده
نمیشود و تا آخر بازی نمیتواند پیشكویی كند وخودش هم مطلع
نمیشود.
اكر پويزنر توسط واچر انتخاب شود هيچ اتفاقى نميفتد
تصمیم دادن سم با پویزنر نیست بلکه اگر کسی به سراغ پویزنر برود
مصموم می شود.

·

نفرین گر

نفرین گر

 

نفرین گر: اگر وارد دفاعیه شود و فرد دیگری (شهروند
یا مافیا تفاوتی ندارد) تارگتش را بر عهده بگیرد، در
صورت خروج نفرین گر از بازی، تار گتش هم در شب از
بازی خارج میشود و سیو دکتر روی فرد مورد نظرتاثیری
ندارد.

· در روزی که نفرین گر بیرون رود و ضمنا تارگت هم
داشته باشد، شب تيم مافيا شات نميزنند. البته اين
موضوع را شهروندها متوجه نمیشوند.

آنجل

آنجل

انجل : اگر در روز با روند رای گیری از بازی خارج شود،
شات شب مافیا روی هیچ کس تاثیری ندارد و در آن شب
کسی با تیر مافیا از بازی خارج نمیشود. هر شب هم یک
پادسم برای یکی میسازد که چنانچه توسط پویزنر
مسموم شده باشه، به حالت اول برمیگردد .

· به خودش امکان دادن پادزهر ندارد.

اگر به پویزنر بزند تا آخر بازی قابلیت پادزهر خود را از دست می دهد.
اگر در یک شب مثلا دکتر پویزنر را انتخاب کند و همان شب انجل
دکتر را نجات دهد . در روز بعدی رای دكتر شمرده شده و نجات
دكتر اعمال ميشود .

·

دکتر

دکتر

دکتر : هرشب میتواند یک نفر را نجات دهد.

• تعداد سیو برای خودش در طول بازی نامحدود
است.

پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر : قبل از بیدار شدن تیم مافیا در شب اعلام
میکند که فعال میشود یا نه. در شبی که فعال میشود
نمير ميشود. بعد از فعال شدن پروهشكر، تيم مافيا
تصمیم میگیرد چه کسانی به دیدار پژوهشکر بروند و
امکان شات کردن خود پژوهشگر و افرادی که به دیدار
پژوهشگر میروند وجود ندارد. چنانچه سه و دو مافیا در
بازی باشند، حتما یک مافیا به دیدار پژوهشگر خواهد

رفت و اگر یک مافیا در بازی باشد، مافیا میتواند دو شهروند را به دیدار
پژوهشگر بفرستد.

حالت های حضور مافیا در پژوهشگری

حضور دو یا سه مافیا:

١- دو مافیا و پژوهشگر
٢- یک مافیا و شهروند و پژوهشگر

حضور یک مافیا:

١۔ یک مافیا یک شھروند و پژوهشگر

٢- دو شهروند و پژوهشگر

انتخاب تمام افراد برای دیدار پژوهشکر به عهده مافیاست.
اگر پژوهشگر روز یک تارگت نفرین گر بازی رو قبول کند و نفرین
گر از بازی خارج شود و شب پزوهشکر درخواست فعال شدن داشته
باشه،پژوهشگر میمیرد و فردا دو نفر در پژوهشگری هستند.

·

پیشگو

پیشگو

پیش گو : هر شب میتواند یک اکت شب را پیشگوی
کند و چنانچه این پیشگویی درست بود میتواند آن اكت
را تغییر دهد.

· سیو دکتر، شات شب، گان دوئلیست، شات شوالیه،
پاد سم انجل، روی خودش فقط یک بار میتواند پیش
گویی کند.
• یک اکت را دو شب پشت هم نمی تواند پیشگویی کند.

· اگر شات مافيا را پيشكويى كرد و تير شليک شده را به مافيا بزند
کسی از بازی خارج نمی شود، اما اگر به شهروند دیگری بزند و دکتر
نجاتش نداده باشد آن شهروند از بازی خارج میشود.
اگر شات شوالیه را درست تشخیص داد و شات را تغییر داد، بازیکنان
باید پیش کو را به جای شوالیه حدس بزند.

واچر

واچر

واچر : هر شب یک نفر را انتخاب میکند و گرداننده هر
نفری که با او در آن شب در ارتباط است را بدون ذکر
ابیلیتی به واچر نشان میدهد. مثلا: اگر در شب شات
مافیا و سیو دکتر روی آن شخص باشد ، گردانندہ بدون
اعلام نقش و اکت، دکتر و ایول را به واچر نشان میدهد.

دوئلیست

دوئلیست

 

دوئلیست : شبی که فعال میشود ( به صورت رندومایز
مثلا تاس) گرداننده برایش تاس میریزد و عدد مورد نظر
را به دوئلیست اعلام میکند و او به یک نفر گان میدهد
. مثلا اگر عدد تاس٢ باشد در روز نفر اول که اعلام کان
کرد و یک نفر را زد در واقع گان مسلح را به او داده است
و نفر دوم بعد از شلیک گان بازیکن مورد نظرش را از
بازی خارج میکند.

در صورتی که هر نقشی به غیر از دوئلیست گان در دست داشته باشد
می تواند به هر تعدادی خواست به خودش شلیک کند.
بعد وصیت نقش فرد مورد نظر توسط گرداننده اعلام میشود.
پخش شدن گان دوئلیست در فاز شب توسط گرداننده اعلام میشود.

·

شوالیه

شوالیه

 

شوالیه : یک تیر دارد که در طول بازى هر شبى كه
بخواهد ازش استفاده میکند هر کسی را که مورد ھدف
قرار دهد، آن شخص میتواند شوالیه را حدس بزند.
• اگر شهروند را شات کند و آن شهروند موفق به
حدس شوالیه شود، شوالیه از بازی خارج میشود و با
حدس غلط، خود آن شهروند از بازی خارج میشود.
• اگر مافیا را شات کند و مافیا شوالیه را حدس بزند،
هیچکس از بازی خارج نمیشود و با حدس غلط مافیا از بازى خارج
میشود.
اگر شوالیه یک شهروند رو مورد هدف قرار دهد و شهروندی که توسط
شوالیه شات شده است شوالیه رو درست حدس بزند و در همان شب
دکتر شوالیه را نجات دهد هیچ کس از بازی خارج نمیشود.
اگر شوالیه یک شهروند را مورد هدف قرار دهد و شهروندی که توسط
شوالیه شات شده است شوالیه را اشتباه حدس بزند و در همان شب
دکتر شهروندی که شوالیه مورد هدف قرار داده را نجات دهد هيچ
کس از بازی خارج نمیشود.
· استفاده شدن تیر شوالیه در فاز شب توسط گرداننده اعلام میشود.

·

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

پژوهشگر

پیشگو

تیم مافیا

نقش های شهروندی

قوانین بازی

قوانین سناریو پيشکو

تیم مافیا:

ایول، پویزنر، نفرین گر

تیم شهروند:

انجل، دکتر، پژوهشگر، پیش گو، واچر، دوئلیست، شوالیه

روز معارفه: با صحبت ١۵ ثانیه ای هر پلیر و اعلام دنگ خود آغاز می شود.

سر صحبت هر ترن به صورت رندومایز تعیین می شود.

مدت زمان ترن صحبت وزمان چالش هر بازيكن ٣٠ثانيه مى باشد.(تعداد
گرفتن چالش نا محدود است. )

نحوه رای گیری: رای گیری در دور اول به صورت دستی و در دور دوم به
صورت دنگ انجام می شود.

نکته: اگر حق رای شهروندی توسط پویزنر از بین رفته باشد، در مرحله اول
رای گیری (به صورت دستی) در صورت تاثیر گذاری مستقیم در روند بازی
توسط گردانده شمرده نمیشود اما در مرحله دوم رای گیری (به صورت دنگ)
توسط گرداننده شمرده شده و در نهایت یک رای از تعداد آرا کم میشود.

روش رای گیری

نحوه ورود به دفاعیه و خروج از بازی بسته به تعداد بازیکنان به شرح
زیر می باشد:

تعداد

بازیکنان
٨-٩-١٠

۶-٧

۵-۴

تعداد رای لازم برای
خروج

F

٣

٢

تعداد رای لازم برای
دفاع

۴

٣

٢

 

به دلیل حضور نفرینگر در بازی برای هر فرد وارد شده در دفاعیه جداكانه
تارگت و کاور انتخاب شده و ابتدا تارگت و کاور نفر اول ، سپس دفاعیه نفر
اول وارد شده در دفاع انجام شده و بعد برای مابقی حاضرین در دفاع به همین
صورت تکرار میگردد .

در صورت حضور بیش از ٢ نفر در دفاعيه ، هر يک از اعضاى داخل دفاعيه
امکان رای به هم دیگر را دارند.