آلکاپن

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
آلکاپن

آلکاپن

رئیس تیم مافیاست و هدف شلیک شب را مشخص میکند . تا کنون کسی چهره ی او را ندیده حتی کارآگاه لوتر به همین خاطر استعلام او برای کاراگاه شهروندی است و به هیچ وجه در فاز شب کشته نمیشود در طول شب میتواند به جای شلیک با حدس زدن نقش یک شهروند او را سلاخی و تحت هر شرایطی از بازی خارج کند . اگر بار اول موفق به حدس زدن نقش بازیکنی ،شود یک بار دیگر میتواند به جای شلیک سلاخی کند. بازیکنی که توسط آلکاپن سلاخی میشود، آن شب نمیتواند از قابلیتش استفاده کند و تحت هر شرایطی کشته میشود .

هیت من

هیت من

تفنگدار تیم مافیاست و امین آلکاپن یک بار حین گشت زنی شبانه میتواند یکی از اسلحه های آلکاپن را به یکی از بازیکنها بدهد. شهروند حامل اسلحه اگر در روز به شهروندی دیگر شلیک ،کند، این شلیک منجر به قتل آن بازیکن شده و هدف گلوله از بازی خارج میشود اما اگر شهروند حامل اسلحه به یک مافیا شلیک ،کند گلوله توسط گرداننده مشقی اعلام می شود.
نکته 1: اگر هیتمن یکی از یارانش را مسلح ،کند تفنگی که در اختیار یارش قرار داده است همواره مشقی خواهد بود.

نکته 2: هیتمن یک بار در طول بازی میتواند در فاز شب به گرداننده تایید نشان دهد و اگر تیم شهروند فردا درخواست استعلام وضعیت داشته باشند گرداننده اعلام میکند: استعلام وضعیت شما تایید نمیشود این بدان معناست که یکبار استعلام بازی توسط هیتمن میسوزد و شهر آن روز در گمراهی میماند.

هارلی کوئین

هارلی کوئین

هارلی کوئین آلکاپن و هیتمن را میشناسد ولی همراه آنها چشم باز نمیکند. تا اگر روزی یکی از یارانشان زیر شکنجه زبان باز کرد هویت او مخفی بماند. هر شب بطور مستقل یک شهروند را انتخاب میکند بازیکن انتخاب شده در صورتی که توسط گاردین انتخاب نشده باشد نمیتواند از قابلیتش استفاده کند.

نکته 1: هارلی کوئین دو شب پیاپی نمیتواند یک بازیکن را انتخاب کند. 

نکته 2: اگر هارلی کوئین وارد دفاعیه شود و بازیکنی تارگتش را بگیرد در صورتی که هارلی کوئین رای خروج لازم را بیاورد از بازی خارج شود در فاز شب نمیتواند از قابلیتش استفاده کند و فردا کشته خواهد شد.

پانیشر

پانیشر

پانیشر یک اسلحهی لوگر قدیمی از پدر بزرگش در جنگ جهانی دوم به ارث برده است. اسلحه ای که تنها یک گلوله دارد شب میتواند از اسلحه اش استفاده کند. اگر هارلی کوئین یا هیتمن را انتخاب ، کند از بازی خارج میشوند . در صورتی که سیو نشده باشند ولی اگر به اشتباه به همشهری اش شلیک کند تحت هر شرایطی خودش از بازی خارج میشود .
نکته 1: اگر آلکاپن را هدف ،بگیرد نه خودش میمیرد و نه آلکاپن . 

نکته 2: پانیشر تا انتهای بازی فقط یک بار میتواند از قابلیتش استفاده کند .

مکس پین

مکس پین

تفنگدار تیم شهروند است و یک جفت اسلحه دارد. هر شبی که بخواهد از قابلیتش استفاده ،کند میتواند حداکثر دو اسلحه در بازی پخش کند. بینهایت گلوله ی مشقی و یک گلوله جنگی دارد. اسلحه ها را آنقدر می شناسد میتواند یک اسلحه را دستکاری کند هرکس با آن اسلحه شلیک کند حتما کشته خواهد شد.
نکته 1: مکس پین به خودش نمیتواند تفنگ عامل کشتار بدهد.

نکته2: اگر هیتمن و مکس پین همزمان تفنگ عامل کشتار به بازیکنی بدهند الویت با تفنگ عامل کشتار مکس پین است.
نکته 3: در صورتی که مکس پین بخواهد تفنگ عامل کشتار بدهد باید یک تفنگ مشقی هم در کنارش پخش کند.

امیلی

امیلی

امیلی قبلا عضو گروه مافیایی بوده است و به همین دلیل استعلامش برای کاراگاه لوتر مافیایی .است حالا میخواهد انتقام خون خانواده اش را از آلکاپن بگیرد اگر در فاز روز به هر نحوی رأی گیری و شلیک از بازی خارج شود هیچکدام از اعضای تیم مافیا آن شب نمیتوانند از قابلیت شان استفاده کنند.

نکته 1: اگر تارگت هارلی کوئین را بگیرد و هارلی کوئین از بازی خارج شود کشته میشود اما تیم مافیا نمیتوانند از قابلیتشان استفاده کنند.

گاردین

گاردین

برادر ناتنی هارلی کوئین است و او را به خوبی میشناسد و هر شب میتواند از شهروندان در برابر هارلی کوئین مراقبت .کند درصورتی که بازی با بیش از ۸ نفر بازیکن به شب برسد دو نفر و در غیر این صورت یک نفر را میتواند انتخاب کند.
نکته1: گاردین نمیتواند از قابلیت کسی که تارگت هارلی کوئین راگرفته محافظت کند.

کاراگاه لوتر

کاراگاه لوتر

کاراگاه دو بار در طول بازی میتواند استعلام دو نفر را بطور همزمان بگیرد اگر افراد انتخاب شده توسط او در یک جناح ،باشند گرداننده به او تایید نشان میدهد ولی اگر در یک جناح نباشند عدم تایید دریافت می.کند او هم چهره ی آلکاپن را ندیده است. اما چندباری رد امیلی را همراه مافیاها زده است. 

کاپیتان

کاپیتان

کاپیتان یک سپر دارد و برای محافظت در برابر شلیک روز میتواند آن را به
بازیکنی داده و از او مراقبت کند.. او میتواند هر شب سپر را جابه جا کند
اگر کاپیتان به هر طریقی از بازی خارج شود سپر را با خود از بازی خارج
می کند . 
سپر کاپیتان در برابر شلیک شب کارایی ندارد . اگر بازیکنی صاحب سپر باشد و در فاز روز مورد هدف گلوله قرار بگیرد، گرداننده اعلام میکند که بازیکن سپر دارد و در بازی میماند.
نکته 1: کاپیتان به خودش نمیتواند سپر بدهد.
نکته 2: اگر فردی صاحب سپر باشد . و از تفنگ خربکاری شده استفاده کند، در بازی میماند. 

دکتر هاوس

دکتر هاوس

به تازگی فارق التحصیل شده و آنقدرها ماهر نیست. اگر بازی با بیشتر از هشت نفر بازیکن وارد مرحله شب شود میتواند دو نفر را تحت بیمه خود قرار دهد و اگر بازی با هشت بازیکن و یا کمتر از آن به شب برسد یک نفر را میتواند انتخاب کند.
نکته 1: دکتر تا انتهای بازی فقط دوبار میتواند خودش را انتخاب کند.

نکته 2:  اگر به اشتباه هارلی کوئین یا هیتمن را نجات دهد، در صورتی که مکس پین هم به آن بازیکن شلیک کرده ،باشد هدف گلوله در بازی میماند.

نکته 3: دکتر نمیتواند کسی که تارگت هارلی کوئین را گرفته نجات دهد.

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

اعضا مافیا 

قوانین بازی

اگر ۱۰ نفر در جریان رأی گیری حضور داشته باشند تحت هر شرایطی هر بازیکن با ۴ رأی وارد دفاعیه شده و با ۵ رأی از بازی خارج میشود
اگر ۹ نفر در جریان رأی گیری داشته باشند هر بازیکن با ۴ رأی وارد دفاعیه میشود. اگر یک نفر وارد دفاعیه شده ،باشد با ۵ رأی از بازی خارج میشود؛ اما اگر بیش از یک نفر وارد دفاعیه شوند، هرکدام که ۴ رأی کسب کنند از بازی خارج میشوند.
اگر ۸ نفر در جریان رأی گیری حضور داشته باشند تحت هر شرایطی هر بازیکن با ۴ رأی وارد دفاعیه شده و با ۴ رأی از بازی خارج میشود
اگر ۷ نفر در جریان رأی گیری حضور داشته باشند هر بازیکن با ۳ رأی وارد دفاعیه میشود. اگر یک نفر وارد دفاعیه شده باشد با ۴ رای از بازی خارج میشود اما اگر بیش از یک نفر نفر وارد دفاعیه شوند با ۳ رای از بازی خارج میشوند
اگر ۶ نفر در جریان رأی گیری حضور داشته باشند تحت هر شرایطی هر بازیکن با ۳ رأی وارد دفاعیه شده و با ۳ رأی از بازی خارج میشود
اگر ۵ نفر در جریان رأی گیری حضور داشته باشند هر بازیکن با ۴ رأی وارد دفاعیه میشود. اگر یک نفر وارد دفاعیه شده باشد با ۳ رای از بازی خارج میشود اما اگر بیش از یک نفر وارد دفاعیه شوند با ۲ رای از بازی خارج میشوند

روش رای گیری

اگر ۱۰ نفر در جریان رأی گیری حضور داشته باشند تحت هر شرایطی هر بازیکن با ۴ رأی وارد دفاعیه شده و با ۵ رأی از بازی خارج میشود
اگر ۹ نفر در جریان رأی گیری داشته باشند هر بازیکن با ۴ رأی وارد دفاعیه میشود. اگر یک نفر وارد دفاعیه شده ،باشد با ۵ رأی از بازی خارج میشود؛ اما اگر بیش از یک نفر وارد دفاعیه شوند، هرکدام که ۴ رأی کسب کنند از بازی خارج میشوند.
اگر ۸ نفر در جریان رأی گیری حضور داشته باشند تحت هر شرایطی هر بازیکن با ۴ رأی وارد دفاعیه شده و با ۴ رأی از بازی خارج میشود
اگر ۷ نفر در جریان رأی گیری حضور داشته باشند هر بازیکن با ۳ رأی وارد دفاعیه میشود. اگر یک نفر وارد دفاعیه شده باشد با ۴ رای از بازی خارج میشود اما اگر بیش از یک نفر نفر وارد دفاعیه شوند با ۳ رای از بازی خارج میشوند
اگر ۶ نفر در جریان رأی گیری حضور داشته باشند تحت هر شرایطی هر بازیکن با ۳ رأی وارد دفاعیه شده و با ۳ رأی از بازی خارج میشود
اگر ۵ نفر در جریان رأی گیری حضور داشته باشند هر بازیکن با ۴ رأی وارد دفاعیه میشود. اگر یک نفر وارد دفاعیه شده باشد با ۳ رای از بازی خارج میشود اما اگر بیش از یک نفر وارد دفاعیه شوند با ۲ رای از بازی خارج میشوند

اگر ۴ نفر در جریان رأی گیری حضور داشته باشند تحت هر شرایطی هر بازیکن با ۲ رأی وارد دفاعیه شده و با ۲ رأی از بازی خارج میشود .
در صورت برابر شدن رای ها بازیکنان در بازی میمانند و سوء پیشینه ای ثبت نخواهد شد. اگر ۱ یا ۲ بازیکن وارد رأی گیری ،شوند هرکدام میبایست یک نفر را به عنوان تارگت و یک نفر را به عنوان کاور انتخاب کنند این اتفاق به دلخواه است و بازیکن مورد اتهام میتواند این کار را انجام ندهد.