پارتیزان

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
ژنرال

ژنرال

مرد قدرتمند تیم مافیا :

 • در شب با هیچ اتفاقی از بازی خارج نخواهد شد . 
 • دستور شات شب را میدهد و هر شب یکنفر را مورد حمله قرار میدهد . 
 • اگر در طی بازی نقش هر شهروندی را درست حدس بزند میتواند از ابیلیتی اعدام ( ناتو ) استفاده نماید , اگر اعدام اول که انجام دهد درست باشد باز میتواند از اعدام بعدی خود استفاده نماید . 
 • در شبی که از ابیلیتی اعدام خود استفاده مینماید نمیتواند دیگر شلیک و یا درخواست نیرو دهد . 
 • هر زمانی که هر کدام از مافیاهای دیگر از بازی خارج شود ( تخریب چی – سرباز خائن ) در شب میتواند دست به درخواست نیرو ( خرید ) نماید و از بین سربازهای ساده بازی میتواند نیرو به تیم خود اضافه نماید .
 • در شب معارفه از بین عدد یک تا پنج یک عدد به گرداننده میدهد که به عنوان کد رمز بیسیم چی اعلام میگردد . 
تخریبچی

تخریبچی

یک جوری دزده :

 • اولین نفری که در فاز شب از طرف گرداننده بیدار میشود و یک اسم به گرداننده اعلام میکند که در آن شب آن شخص نمیتواند از ابیلیتی خود استفاده نماید .
 • اگر اسم گروهبان را به گرداننده بدهد خود تخریب چی دستگیر میشود و نمیتواند از آن شب به بعد از ابیلیتی خود استفاده نماید . ابیلیتی تخریبچی از طرف گرداننده دریافت میشود ولی تا زمانی که گروهبان داخل بازی باشد ابیلیتی تخریب چی غیر فعال میباشد و خود تخریب چی مطلع نمیباشد .
 • اگر تخریب چی به بیسیم چی بازی بزند در آن شب بی سیم چی استعلام هر شخصی را بگیرد استعلام منفی دریافت خواهد کرد . 
سرباز خاِئن

سرباز خاِئن

بچه خوبیه ولی شیطون گولش زده :

 • نقش سرباز خائن این است که به ژنرال در شب مشورت درست داده تا بهترین هدف را بزنند و در روز جوری وانمود کند که شهروندان مافیا هستند تا با رای اکثریت از بازی حذف شوند.
 • سرباز خائن میبایست سعی کند در روز اتهام ها را از روی یاران خود بر دارد و در شب فقط می تواند با هم تیمی ها مشورت کند و عمل خاصی در شب انجام نمی دهد.
 • او باید در روند بازی به طریقی بازی نماید که پارتیزان بازی را تشخیص دهد و بتواند خود را در شهر بجای سربازهای ساده قرار دهد و ذهن پارتیزان را بهم بریزد . 
پارتیزان

پارتیزان

سربازاشو زیر پر و بالش داره!

حامی تمامی سربازهای ساده داخل بازی .

 • در شبی که تیم مافیا به هم معرفی میشوند , سه سرباز بازی بصورت رندوم به او معرفی میگردد . 
 • او به هیچ وجه در فاز شب با شات تیم مافیا از بازی خارج نمی شود ولی با ابیلیتی اعدام ( ناتویی ) از بازی خارج خواهدشد و در فاز روز باز هر اتفاقی ( اجماع شهروندی - تیر گروهبان ) از بازی خارج خواهد شد. 
 • هر زمانی که ژنرال بازی پس از خروج هر کدام از یارهای خود ( تخریبچی – سرباز خائن ) دست به درخواست نیرو بزند ( خرید ) پارتیزان میداند که در صورت درست بودن درخواست نیرو ( خرید ) از بین کدام یک از سربازهای ساده بازی می باشد و با عدم اشاره مستقیم به نقش خود و با زیرکی به شهر آگاهی خواهد داد که ممکن است کدام سرباز ساده تبدیل به سرباز خائن شده باشد. 
گروهبان

گروهبان

انتقام میگیره :

 • هر زمانی در فاز شب از طرف تیم مافیا مورد حمله قرار گیرد , صبح گرداننده گروهبان را به عنوان کشته شب از بازی خارج نمی نماید و بازی به روند خود ادامه خواهد داشت , تا آخر روز و قبل از رای گیری گرداننده گروهبان را از خواب بیدار می کند و گروهبان 2 نفر را به گرداننده معرفی می نماید که پای چوخه دار بروند و از خود دفاع کنند و هر کدام یک دقیقه برای گروهبان صحبت میکنند و در نهایت گروهبان یکی از ۲ نفر را با شلیک گلوله از بازی خارج خواهد کرد ( در خواب نیمروز ) و بعد از آن رای گیری روز انجام خواهد شد و گروهبان هم در رای گیری شرکت خواهد کرد و فردای آن روز در فاز شب با تیر غیب گرداننده و با کشته های شب از بازی خارج خواهد شد .
پرستار

پرستار

جون مردم تو دستشه :

 

 • پرستار هر شب یک اسم به گرداننده میدهد که از حمله تیم مافیا او را نجات می دهد . 
 • پرستار خودش را فقط یکبار در روند بازی میتواند سیو دهد . 
 • سیو پرستار برروی مافیا هم عمل خواهد کرد و هر زمانی که مافیا سیو دهد و در آن شب از طرف تک تیرانداز مورد حمله قرار گیرد آن مافیا از بازی خارج نخواهد شد . 
تک تیرانداز

تک تیرانداز

خوب شلیک میکنه :

 • ۲ تا تیر جنگی داره و هر زمانی که بخواهد در شب میتواند شلیک نماید .
 • اگر به شهروند شلیک کند خود تک تیرانداز از بازی از عذاب وجدان خارج خواهد شد . 
 • اگر به مافیا شلیک نماید و سیو پرستار نباشد آن مافیا از بازی خارج خواهد شد .
 • اگر به ژنرال شلیک نماید هیچ کدام از بازی خارج نخواهند شد .
 • اکت تک تیرانداز اختیاری میباشد و نه اجباری و میتواند شلیک نکند . 
بیسیمچی

بیسیمچی

زود خبر میده :

 

 • هر شب اسم یک نفر را به گرداننده میدهد اگر شهروند باشد دیسلایک و اگر مافیا باشد لایک دریافت مینماید .
 • در شب یک بازی بین عدد یک تا پنج یک عدد را انتخاب مینماید که کد رمز بیسیم چی میباشد , اگر کد بیسیم چی با کدی که ژنرال در شب معارفه به گرداننده میدهد یکی باشد استعلام هر کدام از مافیاهارو بگیرد برای او به عنوان شهروند معرفی میگردد و اگر کد بیسیم چی با کدی که ژنرال اعلام کرده یکی نباشد استعلام مافیا ها برای بیسیم چی مثبت خواهد بود , حتی ژنرال .
 • اگر در شب تخریب چی اسم بیسم چی را به گرداننده بدهد در آن شب بیسیم چی استعلام خود را دریافت خواهد کرد ( دیسلایک ) . 
سرباز ساده 1

سرباز ساده 1

برای مردمش خون میده :

 

 • عضو مهم شهروندی در طی روز میباشد و با تمامی شهروندها در رای گیری شرکت مینماید و به دنبال مافیا میگردد در روند بازی .
 • در شب معارفه از طرف گرداننده اسامی سربازهای ساده به همراه سرباز خائن به پارتیزان معرفی میگردد .
 • اگر ژنرال هر زمانی دست به درخواست نیرو ( خرید ) بزند فقط از مابین سربازهای ساده بازی میتواند درخواست نیرو ( خرید ) نماید . 
سرباز ساده 2

سرباز ساده 2

برای مردمش خون میده :

 

 • عضو مهم شهروندی در طی روز میباشد و با تمامی شهروندها در رای گیری شرکت مینماید و به دنبال مافیا میگردد در روند بازی .
 • در شب معارفه از طرف گرداننده اسامی سربازهای ساده به همراه سرباز خائن به پارتیزان معرفی میگردد .
 • اگر ژنرال هر زمانی دست به درخواست نیرو ( خرید ) بزند فقط از مابین سربازهای ساده بازی میتواند درخواست نیرو ( خرید ) نماید . 
نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

پارتیزان در شب معارفه بعد از آشنایی تیم مافیاها باهم بیدار شده و بعد از آن اکت شب نخواهد داشت . 

۱- تخریب چی

۲- تیم مافیا ( ژنرال )

۳- تک تیرانداز

۴- پرستار

۵- بیسیم چی

قوانین بازی

۱- تک تیرانداز فقط دوبار مجاز به شلیک است.

۲- اگر تک تیرانداز به ژنرال شلیک کند هیچکس از بازی بیرون نمی رود و اگر مافیا بزند مافیا می رود و در صورت زدن شهروند خودش از بازی می رود.

۳- پرستار فقط میتواند یک مرتبه جان خود را نجات دهد و سیو پرستار بر روی افراد مافیا پذیرفته خواهد شد .

۴- اطلاق به نقش چه به خود و چه به دیگران ( اطلاق و انکار نقش ) ممنوع میباشد و از طرف گرداننده جریمه و کیک میشود  .

۵- کد رمز بیسیم چی ابتدا از طرف ژنرال اعلام میشود در شب معارفه و از طرف بیسیم چی در شب یک بازی و قبل از اولین استعلام اعلام میگردد و کسی از رمز غیر از گرداننده مطلع نخواهد بود .

۶- در این سناریو استفاده از دارک شات برای تیم مافیا مجاز میباشد . 

7- استفاده از دیالوگهای خطا برای شهروندان ساده که اشاره مستقیم به نقش خودشان داشته باشند با اخطار و کیک از طرف گرداننده جریمه خواهد شد . 

8- پارتیزان بازی حق ندارد در زمان بعد از درخواست نیرو ژنرال بازی اشاره مستقیم به سربازهای بازی نماید و از کلمه بین بین استفاده نماید .

9- بیسیمچی اگر استعام مافیایی شخصی را در بازی داشته باشد باید با فکت آن شخص را مافیا خطاب نماید نه بی فکت . 

روش رای گیری

۸-۱۰ نفر / ۴ دفاع و ۴ خروج

۶-۸ نفر / ۳ دفاع و ۳ خروج

۴-۵ نفر / ۲ دفاع و ۲ خروج