یاکوزا

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
گادفادر

گادفادر

رییس گروه مافیا ، نمیر شب ، استعلامش برخلاف همیشه برای کاراگاه مثبت اعلام می شود و یکبار میتواند بجای شات ، ناتویی کند.

یاکوزا

یاکوزا

عضو دوم گروه مافیا که دو ابیلیتی دارد . 
ابیلیتی اولش جوکری است یعنی هر شب میتواند یک اسم به گرداننده اعلام کند و در صورتیکه کاراگاه هم استعلام همان شخص را بگیرد پاسخ استعلام معکوس خواهد شد یعنی میتواند شهروند را مافیا و مافیا را شهروند جا بزند.
خودش را یکبار میتواند جوکری کند.
ابیلیتی دومش یاکوزایی است یعنی خودش یا یکی از یارهایش را میکشد و در عوض یکی از شهروندان را به گرداننده معرفی میکند . اگر آن شهروند ، شهر ساده یا گارد باشد با نقش مافیای ساده به جمع مافیا میپیوندد. عملیات یاکوزایی توسط گرداننده اعلام میشود و تنها در صورتی موفق است که شهروند انتخاب شده یا شهر ساده باشد یا گارد ، در غیر اینصورت فقط مافیا خارج میشود بدون جایگزین.

* نکته : سناریوهای یاکوزا معمولا اسنایپر ندارند ولی در این سناریو که هر دو ابیلیتی حضور دارد اولویت با یاکوزاییست ، یعنی اگر مافیای یاکوزایی شده از قضا توسط تک تیرانداز هم شات شود عملیات یاکوزایی ملاک خواهد بود و مافیا به دلیل یاکوزایی خارج شده.

هانتر

هانتر

هر شب یک نفر را انتخاب می کند ، اگر طی آن شب یا روز بعد هانتر از بازی خارج شود آن پلیر را هم همراه خودش از بازی خارج می کند ولی گارد میتواند مانع خروج آن شهروند شود . اگر هانتر ، خود گارد را انتخاب کند خودش تبدیل به مافیای ساده میشود.

دکتر شلبی

دکتر شلبی

هر شب یک نفر را نجات میدهد. خودش را دو شب غیر متوالی میتواند نجات دهد.

تک تیرانداز

تک تیرانداز

یک شات در طول بازی دارد ، شاتش فایربک دارد ، اگر گادفادر را بزند خودش و گادفادر هر دو در بازی میمانند.

کاراگاه

کاراگاه

استعلام شهروندان منفی و استعلام مافیاها مثبت اعلام میشود البته یاکوزا با ابیلیتی جوکری اش میتواند استعلام را معکوس کند.

گارد

گارد

 در شب شات مافیا بر او تاثیری ندارد ولی در روز شیلد ندارد و از بازی خارج میشود. هر شب کسی را که حدس میزند ممکن است توسط هانتر انتخاب شده سیو میدهد ، در صورتیکه هانتر در آن بیست و چهار ساعت از بازی خارج شود و هدفش توسط گارد سیو شده باشد هانتر به تنهایی حذف میشود.
گارد قابل یاکوزایی است.

بازجو

بازجو

ابیلیتی اش آوردن به بازپرسی است با این تفاوت که تنها اسم یک نفر را به گرداننده میدهد و نفر دوم توسط همان نفر اول انتخاب میشود . به عبارتی پلیری که به بازپرسی می آید خودش انتخاب میکند که با چه کسی وارد بازپرسی و دوئل شود.
اگر خود بازجو وارد بازپرسی شود رای گیری انجام میگیرد و نمیتواند لغو کند.

شهروند ساده 1

شهروند ساده 1

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد

شهروند ساده 2

شهروند ساده 2

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

---

قوانین بازی

ترکیبی از سناریو تکاور و بازپرس

روش رای گیری

---