مافیا کلاسیک

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
مزدور

مزدور

مزدور یک نثش مافیایی است که هم نقش خرابکاری را دارد هم در روز اگر به هر نحوی خارج شود مانند ترور اکت نقش میکند.

گادفادر ( دان )

گادفادر ( دان )

وظيفه رهبرى تيم مافيا رابر عهده دارد وتعيين شخص مورد هدف توسط
وى صورت ميپذيرد.
نکته١: اگر ساقی گادفادر را انتخاب کند، شلیک کروهی مافیا به هدف
نمیخورد، اگر گادفادراز بازی بیرون برود، عملکرد ساقى بر اعضای مافيا
فقط در رابطه با نقش خود آنهاست وخللى در انجام شليك كَروهى آنها
اتفاق نميفتد.
نكته ٢:اكر توسط دزد انتخاب شود، آن شب دزد شات مافیا را میزند وبعد از
بيدار كردن مافياً با علامت ضربدر به اطلاع کاد فادر میرسد که دزد آنها را
انتخاب کرده و نمیتوانند شلیکی داشته باشند.
نكته ٣: اكر توسط افسونكَر انتخاب شود، با علامت ضربدر به کَادفادر تفهیم
میکنیم که افسونگر به.وی زده وشلیک کروهی رادر آن شب از دست
ميدهند
نكته: هرچند بندرت اتفاق ميفتد ولى کادفادر میتواند به اعضای تیم خود
شلیک كند.

 

افسونگر ( لیدی وودو )

افسونگر ( لیدی وودو )

افسونكر هرشب قبل از تیم مافیا بیدار میشود و یکی از بازیکنانی که از نظر
وی دارای نقش شهروندی/است را انتخاب میکند.
اكَر شخص انتخاب شده، دارای نقش شب باشد، قابلیت خود را در شب از
دست میدهد و گرداننده باید به آن بازیكن بصورت نشان دادن علامت
ضربدر تفهيم كند كه وى اقسون شده و توانایی اجرای نقش خود را ندارد.
نکته١: افسونكر هيچگاه نميتواند بعنوان يار مافيا با يارهايش بيدار شود،
نه افسونگر یارهایش را میشناسد و نه یارهایش او را می شناسند.
نكته٢: در هيچ سناريويى نميتوان از نقش افسونكر همراه با دزد استفاده
کرد و همیشه باید یار خاموش تیم مافیا باشد.
نكته ٣: تاثير افسونكربر مستقلها فقط برروى قابليت آنها مى باشد
و تاثیری بر روی نامیرا بودنشان ندارد.
نكته ٣: اكَر توسط ساقى انتخاب شود بدون آنكه متوجه شود قابليتش
بی تاثیر خواهد بود.
نکته۵: اگر روئین تن را افسون کند، روئین تن دیگر نامیرا نخواهد بود.

نكته ء: اكَر مافياها را انتخاب كند، عملكرد فردى آنها مانند شهروندان بی
تاثير خواهد بود، بعنوان مثال اكر ناتاشا را انتخاب كند، در آن شب ناتاشا
نمیتواند شخصی را سايلنت كند، اكر کادفادر را انتخاب کند، شلیک مافیا
انجام نميشود و ...

آشوبگر

آشوبگر

--

تروریست

تروریست

تروريست هر جای بازى در فاز روز قبل از راى كيرى ويا بعد از راى قاضى،
بیرون برود، میتواند یک نفر رابا خود از بازی بیرون ببرد.
نكته ١:اكر محافظ در بازی باشد، میتواند با اعلام نقش از خروج شخص
مورد نظر تروریست جلوگیری کرده و با وی از بازی خارج شود.
نکته٢: اكر شخص مورد نظر تروريست داراى جليقه آهنكر باشد، تروريست
به تنهایی از بازی خارج میشود.
نكته ٣: اكر ساقى در شب تروريست را انتخاب كرده باشد، تروريست به
تنهایی از بازى خارج ميشود.

نکته١: اكر جليقه آهنكر داشته باشد، در صورت فعال شدن قابلیت او در
فاز روز، از بازى خارج میشود.
نکته۵: در صورت سايلنت بودن توسط ناتاشا، نميتوانداز قابليت خود در آن
روز استفاده كند.

جوکر

جوکر

نقشى است مستقل و در فاز شب ناميرا(بجز باشليک مرد قوی) كه بايد به
تنهایی برای برد تلاش كند.
در فاز شب قابليتى ندارد ولی هر جای بازی در فاز روز كشته شود، توسط
كرداننده معرفى ميشود وميتواند ٣ نفر رابا خود از بازى خارج كند، اكَر
همان لحظه بازى تمام شد، جوكر برنده است.
نكته ا: اكر در شب قبل مورد انتخاب ساقى قرار كرفته باشد، تنها از بازى
خارج ميشود.

جاسوس

جاسوس

تنها شخصی از تیم مافیاست که اكر در تیم ماسونی بیدار شود، مرک
ماسونى اتفاق نمى افتد.
وظيفه وى رسوج به تيم ماسونى وعوض كردن نظر ماسون هانسبت به
يارهاى مشكوكش ميباشد ويا مجاب كردن آنها به بیدار کردن یکی از
اعضاى تیمش ودر نتیجه کرفتن مرک ماسونی.
نکته١: جاسوس با مرك ماسونى ناشى از بيدار كردن مافياى ديكر، كشته
نمیشوذ.
نكته ٢: جاسوس با مرك ماشونى ناشى از بيدار كردن مستقل كشته
میشود.
نكته ٣: اكر در همان شبى كه ماسون ها بيدارش كنند، ساقى وى زا انتخاب
کرده باشد مرک ماسونى رخ میدهد، ولی اکر بعد از بیدار شدن در کروه
ماسونى توسط ساقى انتخاب شود، مرک ماسونی رخ نميدهد.
نکته١: اگر در تیم ماسونی، تنها مانده باشد، میتواند بازیکنان دیکر را بیدار
و به تیم ماسونی اضافه كند.
نكته ه: در صورت ورود به كروه ماسونى، درشب بعد، هنكام شور مافيا،
ميتواند يارانش رااز اين اتفاق مطلع ساخته وافراد موجود در ماسون رابه
آنها معرفی کند ..

خرابکار

خرابکار

هر شب بیدار میشود و به تعداد تفنگ های داده شده، فرد یا افرادی را
انتخاب میکند.
اگر شخص مورد حدس خرابکار تفنگ گرفته باشد، در طول روز به هنکام
استفاده از تفنگش، با توجه به خراب شدن آن، خودش کشته شده و بازی را
ترک میکند.
نكته١: اكر مورد انتخاب ساقی قرار کَرفته باشد، عملکردش بی نتيجه آست.
نکته٢: دو شب پشت سر هم نميتواند يكنفر را انتخاب كند.
نكته ٣: اكر يار خاموش را انتخاب كند، عملكردش به قوت خود باقیست و
يار خاموش كشته میشود.

دینامیت

دینامیت

دینامیت یه نقش مهم مافیایی می باشد که در طول بازی دینامیت روی بقیه بازیکنان می بندد و سه رنگ به گرداننده اعلام میکند و یکی از رنگها رنگ خنثی می باشد. اگر بازیکن رنگ خنثی را حدس نزند از روند بازی خارج می شود

دکترلکتر

دکترلکتر

--

دزد

دزد

تنها در صورتی میتوان از این نقش استفاده کرد که افسونگر در بازی نباشد.
دزد هر شب بعد از ساقى ونكهبان بيدار شده ويک شهروند مهم یا مافیای
ذهنى خود را انتخاب ميكند، اكر آن فرد دارای نقش اجباری باشد(مانند
گادفادر، ناتاشا و دكتر) نقش وی را ميدزدد وبر روی شخص دیكری اعمال
ميكند، اكَر قابليت مثل قابليت اسناييريا تفنكَدار، بصورت اختیاری باشد،
میتواند از قابلیت استفاده نكند.
نكته١: دزد بجز قابليت درمان دكتر، هيچ قابليتى را نميتواند روى شخصى
که از وی دزدیکرده، پیاده كند.
نكته ٢: اكَر مستقل های بازى را انتخاب كند، ميثواند قابليت آنها را استفاده
كند ولى مثل آنها ناميرا نميشود.
نكته ٣: در صورتى كه انتخاب دزد، نقش هايى از قبيل تروريست، مافياى
سادە، قاضی، كابوى و غيره كه قابليت شب ندارند باشد، هيچ نقشى به وى
اعلام نمیكردد.
نکته١: گرداننده، به هنگام بیدار کردن فردی که مورد دستبرد قرار کرفته،
بايد بانشان دادن علامت ضربدر به وى تفهيم كند که آنشب از قابلیت
نقشش نميتواند استفاده كند.
نکته۵: اكر نگهبان را انتخاب کند، در ابتدای روز گَرداننده دزد را معرفی و
خبر دستكيرى وى رابه شهروندان اعلام میکند.

 

ناتو

ناتو

ناتو نقش پلیر را حدس بزند پلیر تا زمان حضور ناتو در بازی دیس ابلیتی میباشد

مافیا ساده 1

مافیا ساده 1

پایینترین ردە تیم مافياست كه تمام کارى كه ميتواند براى تيمش انجام
دهد در فاز روز است كه با استفاده از راى خود ومختل كردن روند ذهنى
درست شهروندان، به تیم مافیا کمک کند.

مافیا ساده 2

مافیا ساده 2

پایینترین ردە تیم مافياست كه تمام کارى كه ميتواند براى تيمش انجام
دهد در فاز روز است كه با استفاده از راى خود ومختل كردن روند ذهنى
درست شهروندان، به تیم مافیا کمک کند.

مافیا ساده 3

مافیا ساده 3

پایینترین ردە تیم مافياست كه تمام کارى كه ميتواند براى تيمش انجام
دهد در فاز روز است كه با استفاده از راى خود ومختل كردن روند ذهنى
درست شهروندان، به تیم مافیا کمک کند.

ناتاشا

ناتاشا

هر شب باید یک نفر را سايلنت كند
شخصى كه مورد انتخاب ناتاشا قرار كرفته، در روز بعد حق هيچ صحبت،
تایید و عدم تایید اشخاص و رای دادن را ندارد.
نكته١: در دادكَاه بعنوان متهم حق صحبت ندارد وفقط راى كَيرى برايش
صورت ميكیرد.
نكته٢: در طول روز حتى اكر تفنک هم داشته باشد، نمی تواند از آن
استفاده كند.
نکته٣: از نقش ناتاشا ميتوان بعنوان يار خاموش مافيا استفاده كرد.
نکته١: امکان سایلنت كردن خودش را ندارد.
نکته۵: اگر مورد انتخاب ساقی قرار بگیرد، خودش سايلنت میشود.
نكتهء: هرشب نميتواند يكنفر خاص را انتخاب كند.

یاکوزا

یاکوزا

در سناريويى كه ياكوزا در بازى حضور دارد نحوه اجرای بازى كاملا متفاوت
است.
بعد از توضيع نقش توسط کَرداننده، بدون اجرای شب معارفه، ابتداروز
اول بازی بركزار میشود وبعد از آن راى كيرى صورت ميكيرد وسيس فرايند
دادرسى در دادكاه آغاز میکردد وحتی میتوان بازیکنی رابا رای، از بازى
خارج كرد.
بعد از پایان روز وارد فاز شب شده وقبل از معارفه ابتدا ياكوزا بيدار
ميشود، كَرداننده تمامي مافياها را به صورت چشم بسته به ياكوزا معرفى
مى كند.
ياكوزا به انتخاب خود ميتواند جای يکى از مافياها را بایک شهروند عوض
كند سپس ياكوزا ميخوابد وكرداننده شهروند انتخاب شده را بیدار میکند
وبه او مى كويد كه ياكوزا ميخواهد تورا وارد تیم مافيا كند، اكر شهروند
نپذیرد یاكوزا میمیرد واکر بیذیرد، جای این دو نفر با هم عوض ميشود و
نقش اين دو نفر با هم عوض ميشود.
ياكوزا حق معرفى اشخاصى كه باهم نقششان عوض شده راندارد، و
شهروندى كه به مافيا تبديل شده هم نميتواند به يارانش بكويد نقش وی
چه بوده است و مافیایی كه شهروند شده، در فاز روز نميتواند به تعويض
شدنش اشاره كند.
نکته١: استفاده از قابليت ياكوزا اختيارى است وياكوزا ميتواند هيچكس را
عوض نكند.
نکته٢: هیچ نقشی بر عملکردش تاثیری ندارد.
نكته٣: كادفادر را نميتواند جابه جاكند.
نکته١: يار خاموش به ياكوزا معرفى نميشود.

گروگانگیر

گروگانگیر

--

وکیل

وکیل

هرشب يكى از مافياها را انتخاب ميكند تا استعلام آن شخص در آن شب،
برای کارآگاه منفی باشد.
نکته١: گادفادر را نمیتواند انتخاب كند.
نكته ٢: خودش را نميتواند انتخاب كند.
نكته ٣: اكر مورد انتخاب ساقى قرار بكيرد عملكردش بى نتيجه
خواهد ماند.
نکته۴: یک شب در میان میتواند استعلام یک شهروند را مافیا کند.

مافیا ایکس

مافیا ایکس

--

مرد قوی

مرد قوی

رتبه هقتم تيم ماقياست.
يكبار در طول بازى ميتواند از قابليت شليک غير قابل درمان استفاده کند و
هر بازيكنى راكه فکر میکند دكتریا مستقل بازيست، بکشد.
مرد قوی در زمانی که گرداننده به مافیا اعلام بیدارباش میکند، دست خود
را بالا برده و كَرداننده دستور خواب به همه تيم مافيا بجز مرد قوى ميدهد
و شخص مورد نظر وى را جويا ميشود.
نكتها: اكر فردی که مورد هدف مرد قوی قرار کرفته، جليقه آهنكر داشته
باشد، شليک مرد قوى بی نتيجه میشود.

نكته٢: درشبى كه مرد قوى تصميم به شليک ميكیرد، تیم مافيا امكان
شلیک گروهی و مشورت ندارد.
نكته ٣: اكر توسط ساقى انتخاب شده باشد، عملکردش بی نتيجه است.

مافیا روانی

مافیا روانی

(وى.
روانى هرشب قبل از روانشناس توسط كرداننده بیدار شده واكر شخصی را
كه روانشناس بعنوان فرمانده خود انتخاب کرده را درست حدس بزند واو
تاييد بدهد، شخص فرمانده انتخابى كشته ميشود.
تبصره: شخصى كه به درستى مورد انتخاب روانشناس قرار كرفته، با تاييد
شليک روانشناس، يا هر نقشى وحتى باوجود درمان دكتر، كشته شده واز
بازی خارج ميشود.

مافیا ویژه

مافیا ویژه

--

گنگستر

گنگستر

--

جن

جن

--

لکوموتیوران

لکوموتیوران

-

جیگساو

جیگساو

--

گمبلر

گمبلر

--

دوئل کننده

دوئل کننده

مستقلی است که در شب نمیر است وبرد او در کروی رسیدن به ه نفر
باقیمانده بازی است و یا برد یک تیم را میدزدد.
دوئلر هرشب بايكنفر دوئل میکند، بعد از شليک او به شخص مورد نظرش،
كزداننده از همه ميخواهد دست ها را جلو بیاورند، سپس دست شات
شونده را لمس میكند، وى بيدار شده وباید حدس بزند دوئلر كیست، اكر
درست حدس بزند دوئلر از بازى خارج ميشود واكر اشتباه حدس بزند،
درصورت عدم سیو دكتر، خودش از بازى خارج ميشود.

کیلر

کیلر

نقشى است مستقل كه نه شهروند است ونه مافيا وتلاش ميكند تابه
تنهایی برنده بازی شود.
هرشب توسط كرداننده بیدار میشود و به یکنفر شلیک میکند، بجز روئین
تن، محافظ وشخصى كه جليقه دارد، به هركس كه شليک كند، كشته
میشود:
شرط برد وي به این صورت است که باناديده كرفتن موفيتى كيلر، هرتیمی
برنده شود، برد آن تیم را دزديده وخودش برنده میشود.
نكتها: كيلر در فاز شب فقط در مقابل شليک مرد قوى ميميرد ولى در باقى
موارد ناميراست.
نکته٢: در روز با اتفاقات شهروندی، مافیایی وراى كيرى كشته میشود.
نكته٣: اكر مورد انتخاب ساقى يا افسونكر باشد، شليک وى بى اثر خواهد
شديا نميتواند ليک كتد، ولى همچنان نامیراست.
نكته١: در صورت رسيدن به ه بازيكن باقيمانده، برنده بازيست.

رابین هود

رابین هود

--

چرچیل

چرچیل

هرشب می‌تواند سلاخی کند و کسی را که سلاخی کند آن شخص از بازی خارج میشود
یکشب می‌تواند همزمان با سلاخی نقش کسی را که سلاخی کرده تصاحب کند  (شهروند یا مافیا یا مستقل دیگری که در بازی وجود دارد شود و به اختیار در یکی از این سه ساید بازی کند و از آن لحظه به بعد دیگر چرچیل نیست )
در شب های فرد اگر مورد تهاجم گروه مافیا قرار بگیرد از بازی خارج نمی‌شود ولی ناتویی می‌گردد اما در شبهای زوج اگر مورد تهاجم گروه مافیا قرار بگیرد یکی از مافیاها بصورت رندوم از بازی خارج می‌شود  
تمامی اکتهای شهروندی به خود شهروندی که اکت به او زده برمی‌گردد در شبهای زوج 
اما در شبهای فرد اکتها روی او اعمال می‌شود 
اسنایپر اگر در شب فرد به او شلیک کند او از بازی خارج می‌شود در شب زوج شلیک کند اسنایپر از بازی خارج می‌شود

نرون

نرون

نرون یا به انكلیسی Nero:
اين نقش بركرفته از شخصيت یکی از امپراطورهای روم بنام نرون
كلاوديوس سزار ميباشد.
نرون نقش مستقل بازی است و در فاز شب، بجز با شلیک مرد قوی،
ناميراست.
وى هر شب توسط كرداننده بيدار ميشود و به يک نفر نفت ميپاشد.
بعداز چند شب، بصورت دلخواه میتواند همه افرادی را که نفتی شده اند را
آتش بزند و بکشد.
شرط برد وی، دزدیدن برد تیمی است که اگر نرون در بازی نباشد، برنده
بازیست.
نکته ا: زمانی که نرون افراد نفتی شده را آتش زد، دیكر در شب ناميرا
نيست.

نکته٢: اگر به فردی نفت پاشید و در همان شب دکتر آن فرد را درمان کرد،
: آن شخص دیكر نفتی نیست ووارد لیست نفتى های نرون نمیشود.
نکته٣: با رسیدن به ۵ بازیکن باقیمانده بازى، تنها در صورت آتش زدن
لیست افراد نفتى شده، موفق به برد بازى میشود.
نكته: اكر مورد انتخاب ساقى وافسونكر قرار بكیرد، يا عملكردش بی اثر
است، یا توانایی نفت پاشیدن را از دست میدهد.
نکته۵: اگر در شبی كه تصمیم میكیرد افراد نفتى شده را آتش بزند، مورد
انتخاب ساقى قرار بكيرد، هيج اتفاقى تمى افتد ولى از آن ببعد ديكر تاميرا
نيست ..

شبح

شبح

-

قاتل زنجیره ای

قاتل زنجیره ای

-

هفت تیر کش

هفت تیر کش

--

اسنایپر

اسنایپر

اسنايير:
شهروندى با قابليت شليک به مافيای ذهنى خود بانقش مكملى به نام
فرمانده
اسنایپر یک نهم تعداد بازیکنان در کل بازی میتواند شلیک کند.
هر شب توسط گرداننده بیدار میشود و در صورت دلخواه میتواند از شلیک
های حود استفاده كند.
نكته ١: اكر توسط ساقى انتخاب شود و در همان شب به شخصی شلیک کند
وفرمانده تاييد كند، اسنايير کشته میشود که در این حالت، اسناییر، قابل
درمان توسط دكتر نيست.
نكته ٢: درصورت دلخواه كَرداننده ميتواند تعداد شليک های اسنايير را از
یک نهم تعداد کل بازیکنان به یک هفتم تعداد بازیکنان افزایش دهد.
نکته گردانندكی: اسنايير را نميتوانيد بدون نقش مكمل خود، يعنى
فرمانده، استفاده کنید.

 

ساقی

ساقی

حساس ترين و قويترين نقش شهروندى است ..
به همان اندازه كه ميتواند براى شهر مثمر ثمر باشد، همانقدرهم ميتواند
باعث ایجاد صدمات جبران نایذیر به شهر گردد.
ساقی هرشب نفر اول بيدار ميشود و مافياى ذهنى خوذ را انتخاب ميكند.
هر بازيكنى توسط ساقى انتخاب شود، اكر داراى قابليت باشد، ٢٣ ساعت
قابليت نقشش رااز دست ميدهد، به اين معنى كه علاوه برتاثیر
رویبازیکنان با قابلیت شب، روی بازيکنان با قابليت روز هم تاثیر خنثی
سازى دارد وعملكردشان رابى نتيجه ميكند.
بعنوان مثال تاثير ساقى بر كابوى يا بمبر، باعث خنثى شدن آنها وخارج
شدن بصورت تنها از بازى ميشود.
نكته١: شخص مورد انتخاب ساقى از عملكرد ساقى برروى خود، توسط
كرداننده مطلع نميشود، بصورتى كه نقشش رااجرا ميكند ولى تاثير
نقشش در روند بازى اعمال نمیشود.
نكته ٢: اكر کادفادر را انتخاب کند، شلیک مافيا در آن شب به هدف
نمیخورد

نکته٣: اگر گادفادراز بازى بیرون باشد ومافيای ديكرى را انتخاب كند، تاثير
خنثی سازى شات راندارد.
نكته٣: اكَر ناتاشا را انتخاب كند، ناتاشا خودش سايلنت ميشود در حالى كه
نمیتواند خود را سایلنت کند.
نکته۵: اگر اسناییر را انتخاب کند و در همان شب اسنایپر شلیک کند و
فرمانده تاييد کند، بجاى شخص مورد هدف، شخص اسنايير كشته
ميشود.
نكتهء: در حالت فوق اكر دكتر هم اسنايیر را درمان کند، اسناییراز بازی
بيرون ميرود.
نكته ٧: ساقى نميتواند هرشب يكنفر خاص را انتخاب كند وفقط يك شب
در ميان ميتواند از قابليتش براى يک شخص خاص استفاده كند.

عطار

عطار

عطار نقش قوی شهروندی می باشد که دارای زهر و پاد زهر می باشد. نسبت به تعداد زهر ها و پادزهر ها متغییر می باشد. و همیشه پاد زهر یکی کمتر از زهر می باشد.

نکته: قبل از رای گیری  پلیر برای عطار صحبت میکند و خواب نیم روز میشود برای عطار 

 

سامورایی

سامورایی

--

فرمانده

فرمانده

فرمانده:
نقش مكمل اسنايپر است.
هر شب بعد از اسنايير توسط كرداننده بيدار شده واز شليک وى مطلع
ميشود، اكر شخص مورد هدف اسنايير برايش مافيا بود، تاييد ميكند ودر
غير اينصورت تاييد نميكند.
نكته١: در صورت عدم تاييد شليك اسنايير توسط فرمانده، تير اسنايير به
خشابش باز ميكردد وبعدا ميتواند از آن تير استفاده كند.
نكته٢: اكر توسط ساقى انتخاب شود، در صورت شليک اسناییر درهمان
شب، عملكرد عدم تاييد فرمانده بی اثر شده وشليک اسنايپر به هدف
برخورد میکند.
نکته٣: اسناییر و فرمانده، یكدیگر را نمیشناسند.
نكته ٣: اكَر خودش مورد اصابت كلوله قرار کَرفته بود، نمیتواند از قابيلت
عدم تاييد برائ خودش استفاده کند.

 

مسیح

مسیح

نقش مسیح در سناریو کلاسیک بازی مافیا یک نقش مهم و جذاب است. در این سناریو، مسیح یکی از اعضای تیم شهروند است. او دارای قدرت‌های خاصی است:

  1. دعای تطهیر:
    • مسیح می‌تواند نام یک بازیکن را به گرداننده بگوید.
    • اگر آن بازیکن توسط ناتاشا انتخاب شده باشد، نجات می‌یابد و فردا می‌تواند حق صحبت کردن داشته باشد.

 

 

کشیش

کشیش

كشيش:
جذابترين نقش شهروندى كه قابليت از سايلنت خارج كردن شهروند ذهنى
خود را داراست.
هرشب توسط گرداننده، قبل از ناتاشا بيدار ميشود وشهروند مورد نظر
خود را از گزند ساکت شدن توسط ناتاشا نجات میدهد.
اگر انتخابش درست باشد آن فرد،فردای آن شب دیگر سایلنت نیست و
مثل ديكر بازيكنان حق صحبت ورای دارد.
نکتها: کشیش فقط یک شب درمیان میتواند یک نفر خاص را انتخاب كند.
نكته ٢: اكَر توسط ساقى انتخاب شود عملكردش بی نتيجه خواهد ماند.
نکته گردانندگی: فردی که توسط کشیش از گزند ناتاشا نجات پیدا کرده، در
فاز روز معرفى نميشود.

قدیس ( آنتی لیدی )

قدیس ( آنتی لیدی )

نقش قدیس در بازی مافیا کلاسیک یک نقش مهم و جذاب است. در این سناریو، قدیس یکی از اعضای تیم شهروند است. او در فاز شب، پس از ناتاشا، بیدار می‌شود. قدیس دارای دو توانایی است:

  1. دعای تطهیر:
    • قدیس می‌تواند نام یک بازیکن را به گرداننده بگوید.
    • اگر آن بازیکن توسط ناتاشا انتخاب شده باشد، نجات می‌یابد و فردا می‌تواند حق صحبت کردن داشته باشد.

 

 

آدم برفی

آدم برفی

نقش آدم برفی در بازی مافیا کلاسیک یک نقش جذاب و مهم است. آدم برفی جز شهروندان هست و یک گلوله دارد که در شب شلیک می‌کند. اگر به شهروند و یا رئیس مافیا شلیک کند، راوی می‌گوید گلوله آب نشد و در شب بعد گلوله دست آن شخص خواهد بود. و فردا آن شخص گلوله را پرت میکند. 

این گونه لینک شهروندی تشکیل می دهد.

 

آهنگر

آهنگر

درفاز شب توسط كَرداننده بيدار ميشود وبصورت دلخواه يكبار ميتواند به
شخصى جليقه دهد,.
شخص جليقه دار بدون اينكه خودش بدائد، يك جان اضافه در مقابل
اتفاقات بازى از جمله راى كیرى، شات هاى شب، عملكرد نقش های
انتحاری درطى روز و شب وهمچنين شليک مرد قوى دارد.
نکته١: آهنگر نمیتواند به خودش جلیقه دهد. .
نكته ٢: اكر در فاز روز اتفاقی بیفتد، کَرداننده اعلام میکند كه شخص مورد
نظر دارای جليقه آهنکر بوده و در بازی میماند.
نكته٣: فقط وقتى از اين نقش استفاده ميشود که در تیم مافیا نقش مرد
قوى به واسطه وجود مستقل در بازى داشته باشیم.
نکته٣: اگر در شب اهدای جلیقه، ساقی وی را انتخاب کرده باشد، جلیقه به
اصطلاح ميسوزد وقابل انتقال به شخص مورد نظروی نیست.

بازپرس

بازپرس

نقشی شهروندی است که در فاز شب دو پلیر را انتخاب می کند فردا هر دو بازیکن در بازپرسی می باشد.

بازجو

بازجو

بازجو نقش شهروندی است که اسم یک پلیر را به گاد میدهد ان شخص فردا تارگت خود را انتخاب میکند و در حالت بازپرسی قرار می گیرند.

بابانوئل

بابانوئل

سانتا يا همان سانتا كلاوس يا بابا نوئل، هرشب بیدار شده وبه يک شخص
.كادو ميدهد.
كَرداننده از همه ميخواهد دست ها راجلو بیاورند و دست کادو گیرنده را
لمس ميكند.
شخص كادو كيرنده ميتواند با عدم تاييد کادو را قبول نكند ولى درصورت
تایید کادوی وی باز میشود ویکی از اين سه آیتم به انتخاب خود سانتا درون
کادو است و تبعات زیر را در پی دارد.
آيتم شماره ١ / بمب:
اگر در کادوی سانتا بمب بود، شخص کادو گیرنده منفجر شده و در صورت
عدم سيو دكتر از بازى خارج ميشود.
آیتم شماره ٢/ تفنگ:
اگر ډر کادو تفنگ بود، بعد از اعلام پنهانی گرداننده به شخص کادو گیرنده،
همان لحظه بايد از تفنكش استفاده کرده ویک نفر را بکشد، فرد شات
شونده درصورت عدم سيو توسط دكتر از بازى خارج ميشود.
آیتم شماره ٣/ سيو دكتر:
گاهى سانتا نياز دارد برای بالانس بازی و یا ماندن در بازى، شخصى راسيو
كند، شخص مورد نظر بجز شات مرد قوی ونداشتن جلیقه آهنكر، هرشاتی
كه رويش نشسته باشد، بی نتيجه است.

اونجر

اونجر

--

تایلر

تایلر

فراماسون وتايلر:
شهروند هايى كه در جهت اتحاد علیه مافیا، فعالیت میکنند.
فراماسون، شب اول، در ترتیب، آخرین نفر، توسط کرداننده بیدار ميشود و
در صورت انتخاب منطقي تايلر براى بيدار كردن، بعنوان دو شهروند قطعى
یكدیگر را شناسایی میکنند ومانند تيم مافيا، امكان مشورت وتبادل نظر
درفاز شب رادارند.
از شب بعد بانظر مستقيم فراماسون، ميتوانند شهروند هاى ذهنى خودرا
بيدار کنند ولي هر کاه مافیایی را بیدار کنند، مرك ماسونى اتفاق ميفتد و
همه آنها بجز آن مافيا كشته ميشوند.
نكته ١: اكَر در شب اول، فراماسون توسط ساقی، افسونكريا دزد انتخاب
شود، تايلر تبديل به شهروند ساده ميشود وعلاوه براينكه نميتواند
شخصى را بيدار كند، ديكر امكان بیدار کردن تایلر با درخواست نقش وى، در
طول بازى وجود ندارد، مكر اينكه بصورت شانسى وى را در قامت شهروند
برای حضور در تیم ماسوتى انتخاب کند.
نکته ٢: اكر تایلر توسط ساقى، افسونكر ویا دزد انتخاب شده باشد و
فراماسون درخواست بيدار كردن تايلر را داشته باشد، تايلر تبديل به
شهروند ساده ميشود وكَرداننده، بطورى كه هيچكس متوجه نشود، قبل
از صدا زدن نقش تايلر، به اطلاع وى میرساند که بعد از صدازدن اسمش تا
آخر بازی دیگر بیدار نشود، مکر اینکه بصورت شانسی در ادامه بازی جهت
حضور درتیم ماسونى توسط فراماسون انتخاب کَردد، همچنين درآن شب،
فراماسون نمیتواند شخص دیگری را بیدار کند.
دراین شرايط، بجز فراماسون و تایلر، هیچکس نباید متوجه شود کە تایلر
تبديل به شهروند ساده شده است.
نكته٣: فراماسون میتواند بجای تایلر، شخص دیگری را جهت بیدار كردن در
شب اول انتخاب نماید، در این صورت، تایلر تېدیل به شهروند ساده شده و
امکان بیدار کردن وى، فقط در جریان بازی بعنوان شهروند ساده وبصورت
تصادفى وجود دارد.
نکته١: ثا زمانى كه فراماسون در بازی حضور دارد، كَرداننده جهت بيدار
كردن شخص در نوبت ماسون ها، فقط به دستور وی توجه میکند، درصورت

عدم وجود فراماسون، فقط به دستور تايلر توجه ميكند، در صورت عدم
وجود هر دو، به اتفاق نظر اعضاى كَروه ماسونى توجه كرده ودر صورت
مخالفت حتى يكنفراز أنها بابيدار كردن شخص مورد نظرشان، اعلام میکند
كه دست ها جهت بيدار شدن درتيم ماسونى جلو بيايد، ولى شخصى را
بيدار نمیکند و بصورت تصنغی به معرفی ميپردازد.
نكته۵: اكَر ماسون ها جاسوس بيدار كنند ودر همان شب خاص، ساقى
جاسوس را انتخاب كزد باشد، مرك ماسونى رخ ميدهد ولى اكر در شب
هاي بعد، جاسوسى كه در تيم ماسونى است، توسط ساقى انتخاب شود،
مرگ ماسونی رخ نمیدهد.
نكتهء: با مرك ماسونى ناشى از بيدار كردن مستقل، جاسوس هم كشته
ميشود.
نکته ٧: اگر جاسوس تنها فرد گروه ماسونی باشد، توانایی بیدار كردن
اشخاص را دارد.

ماسون

ماسون

فراماسون وتايلر:
شهروند هايى كه در جهت اتحاد علیه مافیا، فعالیت میکنند.
فراماسون، شب اول، در ترتیب، آخرین نفر، توسط کرداننده بیدار ميشود و
در صورت انتخاب منطقي تايلر براى بيدار كردن، بعنوان دو شهروند قطعى
یكدیگر را شناسایی میکنند ومانند تيم مافيا، امكان مشورت وتبادل نظر
درفاز شب رادارند.
از شب بعد بانظر مستقيم فراماسون، ميتوانند شهروند هاى ذهنى خودرا
بيدار کنند ولي هر کاه مافیایی را بیدار کنند، مرك ماسونى اتفاق ميفتد و
همه آنها بجز آن مافيا كشته ميشوند.
نكته ١: اكَر در شب اول، فراماسون توسط ساقی، افسونكريا دزد انتخاب
شود، تايلر تبديل به شهروند ساده ميشود وعلاوه براينكه نميتواند
شخصى را بيدار كند، ديكر امكان بیدار کردن تایلر با درخواست نقش وى، در
طول بازى وجود ندارد، مكر اينكه بصورت شانسى وى را در قامت شهروند
برای حضور در تیم ماسوتى انتخاب کند.
نکته ٢: اكر تایلر توسط ساقى، افسونكر ویا دزد انتخاب شده باشد و
فراماسون درخواست بيدار كردن تايلر را داشته باشد، تايلر تبديل به
شهروند ساده ميشود وكَرداننده، بطورى كه هيچكس متوجه نشود، قبل
از صدا زدن نقش تايلر، به اطلاع وى میرساند که بعد از صدازدن اسمش تا
آخر بازی دیگر بیدار نشود، مکر اینکه بصورت شانسی در ادامه بازی جهت
حضور درتیم ماسونى توسط فراماسون انتخاب کَردد، همچنين درآن شب،
فراماسون نمیتواند شخص دیگری را بیدار کند.
دراین شرايط، بجز فراماسون و تایلر، هیچکس نباید متوجه شود کە تایلر
تبديل به شهروند ساده شده است.
نكته٣: فراماسون میتواند بجای تایلر، شخص دیگری را جهت بیدار كردن در
شب اول انتخاب نماید، در این صورت، تایلر تېدیل به شهروند ساده شده و
امکان بیدار کردن وى، فقط در جریان بازی بعنوان شهروند ساده وبصورت
تصادفى وجود دارد.
نکته١: ثا زمانى كه فراماسون در بازی حضور دارد، كَرداننده جهت بيدار
كردن شخص در نوبت ماسون ها، فقط به دستور وی توجه میکند، درصورت

عدم وجود فراماسون، فقط به دستور تايلر توجه ميكند، در صورت عدم
وجود هر دو، به اتفاق نظر اعضاى كَروه ماسونى توجه كرده ودر صورت
مخالفت حتى يكنفراز أنها بابيدار كردن شخص مورد نظرشان، اعلام میکند
كه دست ها جهت بيدار شدن درتيم ماسونى جلو بيايد، ولى شخصى را
بيدار نمیکند و بصورت تصنغی به معرفی ميپردازد.
نكته۵: اكَر ماسون ها جاسوس بيدار كنند ودر همان شب خاص، ساقى
جاسوس را انتخاب كزد باشد، مرك ماسونى رخ ميدهد ولى اكر در شب
هاي بعد، جاسوسى كه در تيم ماسونى است، توسط ساقى انتخاب شود،
مرگ ماسونی رخ نمیدهد.
نكتهء: با مرك ماسونى ناشى از بيدار كردن مستقل، جاسوس هم كشته
ميشود.
نکته ٧: اگر جاسوس تنها فرد گروه ماسونی باشد، توانایی بیدار كردن
اشخاص را دارد.

بمبر 1

بمبر 1

بمبر:
شهروندی است که میتواند در فاز روز، با اعلام نقش، قبل از آغاز رای کیری،
ميان دو بازيكن كه در كنار هم نشسته اند، منفجر شود وهر دو را با
خودش، از بازی حذف کند.
نكته ا: اكر بمبر جليقه داشته باشد، هيچ اختلالى ذر روند انفجار صورت
نمیگیرد و هر سه نفر از بازى خارج ميشوند.
نكته ٢: اكر یکی از افرادی که مورد انتخاب بمبر قرار كرفته اند جليقه داشته
باشد، زنده ميماند ..
نكته ٣: اكر در شب قبل مورد انتخاب ساقى قرار کرفته باشد، نقش وی بی
اثر خواهد شد و به تنهایی بازی را ترک میکند.
نکته۴: اكر توسط ناتاشا سايلنت شده باشد، نميتواند از قابليت اختيارى
خود استفاده كند.
نكته۵: اگر در فاز روز توسط تفنک، کابوی یا ترور از بازی خارج شود،، قابلیت
وی فعال است و دو نفر سمت چپ و راستش به همراه وی از بازی خارج
ميشوند.

نكته؟: در صورت وجود بمبر در بازى، بازيكنان نميتوانند جاى خود رابا
شخص دیگری در بازی، عوض کنند.

بمبر 2

بمبر 2

بمبر:
شهروندی است که میتواند در فاز روز، با اعلام نقش، قبل از آغاز رای کیری،
ميان دو بازيكن كه در كنار هم نشسته اند، منفجر شود وهر دو را با
خودش، از بازی حذف کند.
نكته ا: اكر بمبر جليقه داشته باشد، هيچ اختلالى ذر روند انفجار صورت
نمیگیرد و هر سه نفر از بازى خارج ميشوند.
نكته ٢: اكر یکی از افرادی که مورد انتخاب بمبر قرار كرفته اند جليقه داشته
باشد، زنده ميماند ..
نكته ٣: اكر در شب قبل مورد انتخاب ساقى قرار کرفته باشد، نقش وی بی
اثر خواهد شد و به تنهایی بازی را ترک میکند.
نکته۴: اكر توسط ناتاشا سايلنت شده باشد، نميتواند از قابليت اختيارى
خود استفاده كند.
نكته۵: اگر در فاز روز توسط تفنک، کابوی یا ترور از بازی خارج شود،، قابلیت
وی فعال است و دو نفر سمت چپ و راستش به همراه وی از بازی خارج
ميشوند.

نكته؟: در صورت وجود بمبر در بازى، بازيكنان نميتوانند جاى خود رابا
شخص دیگری در بازی، عوض کنند.

بمبر 3

بمبر 3

بمبر:
شهروندی است که میتواند در فاز روز، با اعلام نقش، قبل از آغاز رای کیری،
ميان دو بازيكن كه در كنار هم نشسته اند، منفجر شود وهر دو را با
خودش، از بازی حذف کند.
نكته ا: اكر بمبر جليقه داشته باشد، هيچ اختلالى ذر روند انفجار صورت
نمیگیرد و هر سه نفر از بازى خارج ميشوند.
نكته ٢: اكر یکی از افرادی که مورد انتخاب بمبر قرار كرفته اند جليقه داشته
باشد، زنده ميماند ..
نكته ٣: اكر در شب قبل مورد انتخاب ساقى قرار کرفته باشد، نقش وی بی
اثر خواهد شد و به تنهایی بازی را ترک میکند.
نکته۴: اكر توسط ناتاشا سايلنت شده باشد، نميتواند از قابليت اختيارى
خود استفاده كند.
نكته۵: اگر در فاز روز توسط تفنک، کابوی یا ترور از بازی خارج شود،، قابلیت
وی فعال است و دو نفر سمت چپ و راستش به همراه وی از بازی خارج
ميشوند.

نكته؟: در صورت وجود بمبر در بازى، بازيكنان نميتوانند جاى خود رابا
شخص دیگری در بازی، عوض کنند.

جان سخت

جان سخت

--

تکاور

تکاور

--

تفنگدار

تفنگدار

شهروندی که یک نهم تعداد بازیکنان در کل بازی تفنگ دارد.
هرشب توسط كرداننده بيدار ميشود و ميتواند در صورت دلخواه به
شخصى تفنك بدهد که در جنک با مافیای ذهني خودش است، همچنين
ميتواند به شخصى كه اكثريت شهر وى را شهروند مييندارند تفنك دهد
ولی در اینصورت باید ریسک اصابت گلوله تفنگ به خودش را بیذیرد.
نکته١: تفنگدار نمیتواند به خودش تفنگ دهد.
نكته ٢: در صورت استفاده نكردن تفنك توسط شخصى كه به او تفنک داده
شده، تقنگ وی به اصطلاح میسوزد و به انبار تفنکدار باز نمیکردد.
نكته ٣: در صورت انتخاب وى توسط ساقى وانتخاب شخص مورد نظر
تفنكَدار، کرداننده دست هيچكس را لمس نميكند وآن تفنك هم به
اصطلاح ميسوزد.
نکته گردانندگی: بعد از انتخاب شخص مورد نظر تفنگدار، گرداننده از همه
بازيكنان ميخواهد بدون بيدار شدن دست هارا جلو آورده ودست شخصى
كه تفنک کرفته را لمس میکند واز وى ميخواهد با چشمان بسته
تایید دهد.

دکتر

دکتر

همانطور كه از اسمش پيداست، در جهت درمان شهروندان ذهتنى خود كه
احتمال كشته شدن آنها را میدهد از نقش خود استفاده میکند.
دكتر هر شب توسط كرداننده بيدار ميشود و به تعداد یک ششم تعداد
شهروندان در آن شب، میتواند شهروندان ذهنی خود را درمان كند.
نكته١: دكتر نميتواند شخصى راكه مورد هدف مرد قوی و كيلر قرار كرفته را
درمان کند.
نکته ٢: تنها نقش بازی است كه میتواند بر روى خودش نقش خود را اعمال
كند، به اينصورت كه میتواند هرشب علاوه بر شهروندهای ذهنی خود،
خودش راهم درمان كند.
نكته ٣: در صورت انتخاب دكتر توسط ساقى، عملكرد وى بى اثر ميشود.
نكته: هرشب میتواند يک یا چند شخص خاص را برای درمان انتخاب کند،
به اصطلاح اسيم دارد.

دکتر 1

دکتر 1

همانطور كه از اسمش پيداست، در جهت درمان شهروندان ذهتنى خود كه
احتمال كشته شدن آنها را میدهد از نقش خود استفاده میکند.
دكتر هر شب توسط كرداننده بيدار ميشود و به تعداد يک ششم تعداد
شهروندان در آن شب، ميتواند شهروندان ذهنی خود را درمان كند.
نکته١: دکتر نمیتواند شخصی راکه مورد هدف مرد قوی و کیلر قرار گرفته را
درمان كند.
نکته ٢: تنها نقش بازى است كه میتواند بر روی خودش نقش خود را اعمال
كند، به اينصورت كه ميتواند هرشب علاوه بر شهروندهای ذهنى خود،
خودش را هم درمان كند.
نكته ٣: در صورت انتخاب دكتر توسط ساقى، عملكرد وى بى اثر ميشود.
نكته١: هرشب میتواند یک یا چند شخص خاص را برای درمان انتخاب کند،
به اصطلاح اسيم دارد.

دکتر 2

دکتر 2

همانطور كه از اسمش پيداست، در جهت درمان شهروندان ذهتنى خود كه
احتمال كشته شدن آنها را میدهد از نقش خود استفاده میکند.
دكتر هر شب توسط كرداننده بيدار ميشود و به تعداد يک ششم تعداد
شهروندان در آن شب، ميتواند شهروندان ذهنی خود را درمان كند.
نکته١: دکتر نمیتواند شخصی راکه مورد هدف مرد قوی و کیلر قرار گرفته را
درمان كند.
نکته ٢: تنها نقش بازى است كه میتواند بر روی خودش نقش خود را اعمال
كند، به اينصورت كه ميتواند هرشب علاوه بر شهروندهای ذهنى خود،
خودش را هم درمان كند.
نكته ٣: در صورت انتخاب دكتر توسط ساقى، عملكرد وى بى اثر ميشود.
نكته١: هرشب میتواند یک یا چند شخص خاص را برای درمان انتخاب کند،
به اصطلاح اسيم دارد.

دادستان

دادستان

--

روانپزشک

روانپزشک

--

روئین تن

روئین تن

درفاز شب، در مقابل شلیک ساید های منفی بازی ناميراست ولی با اتفاقات
شهروندى از جمله شليک اسنايير وبمبر، كشته ميشود.
نكتها: هيچوقت بیدار نميشود.
نكته ٢: در صورت انتخاب وى توسط ساقى وافسونكر، باشليک كيلر و مافيا.
از بازى خارج ميشود ولی اگر مورد درمان دکتر قرار بکیرد، نجات پیدا میکند.
نكته ٣: شليک مرد قوى براى وى كشنده است.
نكته١: توسط نرون نفتى نميشود.

زره پوش

زره پوش

--

ردگیر

ردگیر

--

سرهنگ

سرهنگ

سرهنگ تپانچه ای دارد که اگر به پلیر بدهد آن پلیر میتواند اکت کند و ساید بازی را در بیاورد.

اگر تپانچه را به پلیری ندهد در فاز شب اگر مورد حمله مافیا قرار بگیرد همچون تگاور عمل می کند.

سرباز

سرباز

سرباز تا زمانی که اسنایپر در بازی باشد شات شب نمیشود.

در صورت نبود اسنایپر سرباز وظیفه اسنایپر را بر عهده می گیرد.

شهردار

شهردار

--

شهروند ساده 1

شهروند ساده 1

بهترين نقش شهروندى، شهروند ساده است.
شايد فقط با استفاده از راى يا توليد استدلال واستنتاج هاى مفيد بتوانيد
براى شهروندان مثمر ثمر باشيد ولى دلايلى از قبيل ماجراجویى ذهنى
بيشتر بدليل نداشتن اطلاعات شب نقش، دارا بودن كمترین ضرر برای
شهروتدان در صورت بازى اشتباه ونداشتن مسئوليتى كه ممكن است
باعث شود به شهر صدمه بزنيد، باعث ميشود تادر قامت اين نقش،
بيشترين لذت رااز بازى ببريد.

شهروند ساده 2

شهروند ساده 2

بهترين نقش شهروندى، شهروند ساده است.
شايد فقط با استفاده از راى يا توليد استدلال واستنتاج هاى مفيد بتوانيد
براى شهروندان مثمر ثمر باشيد ولى دلايلى از قبيل ماجراجویى ذهنى
بيشتر بدليل نداشتن اطلاعات شب نقش، دارا بودن كمترین ضرر برای
شهروتدان در صورت بازى اشتباه ونداشتن مسئوليتى كه ممكن است
باعث شود به شهر صدمه بزنيد، باعث ميشود تادر قامت اين نقش،
بيشترين لذت رااز بازى ببريد.

شهروند ساده 3

شهروند ساده 3

بهترين نقش شهروندى، شهروند ساده است.
شايد فقط با استفاده از راى يا توليد استدلال واستنتاج هاى مفيد بتوانيد
براى شهروندان مثمر ثمر باشيد ولى دلايلى از قبيل ماجراجویى ذهنى
بيشتر بدليل نداشتن اطلاعات شب نقش، دارا بودن كمترین ضرر برای
شهروتدان در صورت بازى اشتباه ونداشتن مسئوليتى كه ممكن است
باعث شود به شهر صدمه بزنيد، باعث ميشود تادر قامت اين نقش،
بيشترين لذت رااز بازى ببريد.

 

شهروند ساده 4

شهروند ساده 4

بهترين نقش شهروندى، شهروند ساده است.
شايد فقط با استفاده از راى يا توليد استدلال واستنتاج هاى مفيد بتوانيد
براى شهروندان مثمر ثمر باشيد ولى دلايلى از قبيل ماجراجویى ذهنى
بيشتر بدليل نداشتن اطلاعات شب نقش، دارا بودن كمترین ضرر برای
شهروتدان در صورت بازى اشتباه ونداشتن مسئوليتى كه ممكن است
باعث شود به شهر صدمه بزنيد، باعث ميشود تادر قامت اين نقش،
بيشترين لذت رااز بازى ببريد.

شعبده باز

شعبده باز

--

فدایی

فدایی

ابیلیتی فدایی فقط زمانی فعال میشود که ترور اعلام نقش کند،اگر احساس کردید شهروند بدرد بخور شهر را ترور با خود خواهد برد میتوانید اعلام نقش کنید و بجای آن شهروند از بازی خارج شوید

کابوی

کابوی

شهروندی است كه ميتواند با اعلام نقش خود، در هر زمان از فاز روز، قبل
از شروع رای گیری، مافیای ذهنی خود را انتجاب و با او از بازی خارج شود.
نكته١: اكر در شب قبل، توسط ساقی انتخاب شده باشد، بعد از اعلام نقش
خود وانتخاب شخص مورد نظر، كرداننده از وى میخواهد که به تنهایی از
بازى خارج شود.
نکته٢: در روزی كه كابوى از قابليت خود استفاده ميكند، بعد از اتمام
صحبت ها، بازی بدون راى كیری مستقيما به فاز شب میرود.
نكته ٣: اكر كابوى جليقه داشته باشد، بعلت برملا شدن نقش وى، باز هم
از بازى خارج ميشود.
نكته١: درصورت سايلنت بودن توسط ناتاشا، نميتواند از قابليت خود در آن
روز استفاده كند.

قاضی

قاضی

شهروندى است كه ميتواند يکبار در طول بازى، شخصى راكه درفرآیند
دادگاه، رای خروج از بازی گرفته را، در بازی نگه دارد.
گرداننده بعد از رای خروج توسط دادگاه، همه بازیکنان را به فاز شب دعوت
میکند، سيس ازقاضى تقاضاى بيذار شدن مينمايد، قاضى بصورت دلخواه
میتواند شخص را داخل بازی نگه دارد ويا راى خروج به وى بدهد.
به فاز شب قاضى، به اصطلاح خواب نیمروزی هم گفته میشود.
نكته١: درصورت انتخاب قاضى توسط ساقى در شب قبل، عملكرد وى بی اثر
خواهد شد.
نكته ٢: درصورت نگهداشتن شخص مورد نظر توسط قاضى، بدون بيدار
شدن بازيكنان، کَرداننده اعلام به نكهداشته شدن وى توسط قاضی و
ادامه فاز شب ميكند و به ترتیب نقش ها را بیدار میکند.

عنکبوت

عنکبوت

عنكبوت:
شهروندی است که به تعدادی که گرداننده در کل بازی تعیین میکند، چند
نفررا به هم ميبافد، در صورت خروج هركدام از آنها، چه در فاز روز وچه در
فاز شب، همگی از بازى خارج ميشوند.
نکته گردانندکی: درصورتى که بمبر جزء بافته عنكبوتى باشد منفجر
نمیشود.

نكته کردانندكى ٢: درصورتى که شخصى جليقه داشته باشد، اسم وى به
همراه همه بافته هاى عنكبوتى خوانده شده ولى با ذكر داشتن جليقه، او
را در بازی نگه میداریم.

محافظ

محافظ

محافظ:
شهروندی که در فاز شب بجز با كلوله مرد قوی، کشته نمیشود.
در فاز روز در مقابل تروريست، از شخص مورد نظر وى كه تصمیم به ترور او
را دارد، محافظت كرده وبجاى آن شخص، خودش با تروریست از بازی خارج
میشود.
نكته١: در صورت داشتن جليقه واعلام محافظت درفاز روز، هيچ اختلالى
در روند بازى پیش نمی آید و به همراه تروریست از بازى خازج ميشود.
نکته٢: در صورت سايلنت بودن نميتواند از قابليتش استفاده كند.
نكته ٣: درصورت انتخاب شدن توسط ساقى در شب قبل، هم فرد مورد نظر
ترور وهم محافظ، باهم از بازى خارج ميشوند.
نكته ١: محافظ تا قبل از وجود تروريست در فاز شب بازى ناميراست ودر
صورت كشته شدن تروريست، تبديل به شهروند ساده ميشود.
نكتهه: محافظ فقط در روز اول بازی، حتی اکر به دادکاه بیاید ورای خروج
بكيرد، نقش وى توسط كرداننده اعلام شده واز آن ببعد، بعنوان شهروند
ساده در بازی میماند.
نكتهء: درصورتى كه تروريست، محافظ رابراى بيرون بردن انتخاب كند، پس
از شمارش ه ثانيه مهلت براى محافظ، با تروريست از بازى خارج شده وحق
اعلام نقش خود راندارد.

نگهبان

نگهبان

نقش مقابل دزد در تيم شهروند است.
نگهبان هر شب قبل از دزد بيدار میشود و با انتخاب شخصی خاص، از
شهروند نقش دار ذهنی خود در مقابل دزد دفاع میکند.
در صورت انتخاب همان شخص توسط دزد، نقش آن شخص براى درد عيان
نميشود و شخص مورد نظر برای دزد مجهول ميماند.
نکتها: نگهبان نمیتواند هر شب از یک شخص خاص در مقابل دزد نكهبانی
کند ولی یک شب در میان توانایی انتخاب وی را دارد.
نکته ٢: اگر نگهبان دزد را انتخاب کند، اتفاقى نمیفتد.
نکته٣: اكر نكهبان توسط ساقى انتخاب شود، عملكردش بی اثر میشود.

هیلر

هیلر

--

هکر

هکر

--

پستچی

پستچی

--

پلیس

پلیس

یک نقش شهروندی می باشد که وظیفه اش پیدا کردن شبح یا لینگ شبح می باشد.

نکته: اگر پلیس به خود شبح بزند خود شبحه و تمام اشخاصی که در لینک اش قرار دارند از بازی خارج می شوند.

نکته: اگر به لینک شبح بزند فقط ان شخص خارج می شود.

کاراگاه

کاراگاه

با اطلاعات ترين شهروند بازيست.
کارآكاه هرشب بيدار ميشود و استعلام يکنفر رااز كرداننده میكيرد،
گرداننده باتاييد و عدم تاييد، مافيا بودن یا شهروند بودن بازيكن مورد نظر
کاراگاه را به اطلاع وی میرساند.
کاراکاه در صورت گرفتن پاسخ منفی ومثبت بودن بازيكن مورد نظرش،
میتواند کاړگروە شهروندی مفيد بسازد و در جهت بيرون كردن مافياها در
فاز روز بازی، مثمر ثمر باشد.
نکته١: استعلام گادفادر برای کارآکاه منفی است.
نكته ٢: دوشب پشت سر هم نميتواند استعلام يكنفر خاص را بكيرد.
نكته٣: نقش كارآكاه را بايد با نقش مقابلش، يعنى وكيل استفاده كنيد.
نكته١: اكَر توسط ساقى انتخاب شود، كَرداننده استعلام شخص مورد نظر
وی را برعکس اعلام میکند.
نکته۵: کارآکاه اگر بصورت مستقیم و بدون فکت به استعلام های مثبت
خود تاركت بزند، مورد حذف انضباطى قرار میكیرد.

آتشنشان

آتشنشان

--

روانشناس

روانشناس

روانشناس درواقع اسنايپرى است كه فرمانده خود را انتخاب میكند.
به این صورت که در فاز شب، هنگامی که گرداننده وی را بیدار میکند، دو
نفر را به كرداننده نشان ميدهد، يکنفر بعنوان هدف شلیک خود ويکنفر را
به عنوان فرمانده.

درصورتې که فرماندە تایید بدهد، شلیک روانشناس به هدف اصابت کرده و
در صورت عدم درمان شخص توسط دكتر، از بازى خارج ميشود.
نكته گردانندگی: روانشناس به همراه اسنایپر در بازی نباید استفاده شود.
تبصره: در صورت عدم تاييد فرمانده انتخابى، تير روانشناس به خشاب
برمیگردد.

شهر ویژه

شهر ویژه

--

رولت روسی

رولت روسی

رولت روسى:
رولت روسى شهروندى است كه هر شب توسط كرداننده بيدار شده ويك
هفت تیر راروی عدد ٢ تا ٧ ست میکند وبعداز اينکه عدد رابه كرداننده
گفت، آن را به شخص مورد نظرش اعطا میکند تادر فاز روز استفاده کند.
دارنده رولت در فاز روز بعلت مشقی بودن شلیک اول، میتواند شلیک اول
را به شخصی که به او اعتماد دارد بزند تاوى جهت ادامه شلیک دوم را به وی
یا شخص دیگری بزند.
شلیک ها تا رسيدن به عدد شليک مورد نظر دارنده نقش رولت روسی
ادامه مى يابد و در نهايت شخصى كه شليک شمارهى مد نظر وى به او
اصابت كرده، كشته شده، وصیت میکند و از بازی خارج می شود.
تبضرة: معمولا اكر شخصى را شهروند داريد رولت را روی ٣ واگر مافیا
داريد، روى ٢ ست كنيد، حتى ميتوانيد براى تشخيص رابطه بازيكنان با
يكديكر، رولت راروى ٧ ست كرده وبه يكنفر اعطا نماييد.
نكته: اعطاى رولت در فاز شب واستفاده از رولت در فاز روز مانند تفنك
اجبارى نيست ولى براى اعطاى آن به يک شخص خاص، فقط میتوانید یک
شب در میان به آن شخص رولت بدهید.
نكته ٢: رولت روسى شامل خرابكاری خرابكار نميشود

قمار باز

قمار باز

--

ژورنالیست

ژورنالیست

--

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

--

قوانین بازی

--

روش رای گیری

این سناریو که سبک اصلی و شناخته‌شده‌ترین حالت بازی مافیا است، به ساده‌ترین نحو ممکن و با چند نقش معمولی برگزار می‌شود. نقش‌های بازی مافیا کلاسیک از مافیا، دکتر و شهروندان ساده تشکیل می‌شود که تعداد مافیاها و شهروندان بنابر تعداد بازیکنان در بازی چیده می‌شود. برای مثال وقتی ۷ نفر بخواهند یک بازی کلاسیک را آغاز کنند، باید ۲ نقش مافیا، یک دکتر و ۴ شهروند ساده را در بازی جای بدهند. در این سبک بازی مافیا، نقشی تحت عنوان گادفادر وجود ندارد و مافیاها با تصمیم‌گیری به‌همراه یک‌دیگر کشته‌ی شب خود را انتخاب می‌کنند. ولی بازی کلاسیک تعداد بالا میچسبه .