مافیا پیشرفته

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

ترتیب بیدار كردن نقش ها در فاز شب:
ترتيب بیدار کردن نقش ها میتواند تاحدودی بصورت دلخواه باشد
بصورت كلى بعداز نقش ساقى ميتوان تمام نقش های منفى رابيدار كرد و
سپس نقش های شهروندی را بیدار کنید ولی برای نظام فکری گردانندگانی
كه تازه شروع ميكنند، بهترين روش را بعنوان راحت ترين شيوه بيدار
كردن نقش ها در ذيل بيان ميكنم.
نکته: در این سناريو هميشه نقش مافیایی تاثیركزاری به نام يار خاموش
مافيا وجود دارد كه نه هم تيمى هايش را ميشناسد ونه هم تیمی هایش
وی را میشناسند.
يار خاموش مافیا میتواند ناتاشا، افسونكر و يا دزد باشد.
نكته: هرگز نمیتوانید از افسونگر و دزد باهم استفاده کنید.
پیشنهاد نگارنده این است كه برای قوی نشدن غیر منطقي تیم مافیا، تا ٢٥
نفر، ناتاشا رايار خاموش انتخاب كنيد، تا ٣٠ نفر افسونكر وبراى تعداد
بيشتراز ٣٥ نفر، دزد را انتخاب كنيد.
بدیهى است با توجه به تعداد بازيكنان، نقش هايى كه در دک خود
نميتوانيد قرار دهيد راحذف كنيد
ساقی: در صورت وجود بازيکنان بیش از ٢١ نفر ونبود ناتاشا بعنوان يار
خاموش
نكهبان: در،صورت وجود نقش دزد.
يار خاموش: ناتاشا / افسونكر/ دزد
نکته: اگر يار خاموش ناتاشا بود، ميتوانيد بعنوان اولين نقش كشيش را
بيدار كنيد
كل تیم مافيا بجز يار خاموش و پرسيدن نام بازيكن مورد نظرشان جهت
کشتن
كشيش
ناتاشا(در صورت وجود افسونكَريا دزد بعنوان يارخاموش)
وکیل
کارآگاە
خرابكار
تفنگدار

نكته: بدون در نظر كَرفتن داده شدن یا داده نشدن تفنک توسط تفنكدار،
از افراد ميخواهيد كه بدون بیدار شدن دست خود را جلو بياورند، اعلام
ميكنيد كه دستى كه لمس کرديد تفنک دارد واز افراد ميخواهيد دست
خود را پایین بیاندازند.
اسنايير
فرمانده
نكته: حتى اكر اسنايير شليک نكرده بود، بايد فرمانده را بیدار كنيد و به
اطلاع وى برسانید.
آهنكر
مستقل(در صورت وجود تعداد بازيكنان بيش از ٣٥ نفر)
دكتر
ماسون
تايلر

درخواست استعلام وضعیت در بازى:
درهر بازی، بازيكنان مى توانند ٣بار استعلام وضعيت بكيرند
جهت روشن شدن روند بازی، پس از کشته شدن یک یا چند تن از بازیکنان
بسته به تعداد نقش های منفی بازی اعم از مافیا ومستقل، در ابتدای روز
وبعد از اعلام كشته شدكان وبازيكن سايلنت شده توسط كرداننده، هر
شخصى ميتواند استعلام وضعيت بكيرد.

استعلام وضعيت به ترتيب روئد مثبت بازى به سمت روند طى شده منفى
بازى به سه نوع تقسیم میشود:
وضعيت سفيد: نسبت اختلاف شهروند به شخصيت هاى منفى يا عدد ه
است يا بيشتراز ه
به اين معنى که تعداد شهروند ها ه نفزیا بیشتر از تعداد نقش های منفی
بازيست
وضعیت زرد: تعداد شهروند ها يا ٣ نفر يا نفر بيشتر از تعداد شخصيت
هاى منقى
وضعيت قرمز: تعداد شهروند ها يا ١ نفريا دونفر بيشتر از تعداد منفى های
بازيست

فرمول محاسبه استعلام وضعیت:
تعداد منفی های بازی صربدر ٢، منهای كل تعداد بازيكن ها
حاصل فرمول اگر ۵ یا بیشتر باشد، وضعیت بازی سفید، ٣ یا ۴ باشد زرد، ٢
يا ١ باشد قرمز است:
قوانینی كه بازيكنان ملزم به رعايت هستند تا مورد حذف انضباطى قرار
نگیرند:
قانون شماره ١:
هر بازيكنى ردر بازى، چه مافيا چه شهروند، هر صحبتى بكند يا هر
فعاليتى(لايک وديسلايک) كه از صحبت ها وفعاليت وى اين استنباط
بشود كه نقش شهروندی دارد، مورد حذف انضباطى قرار ميكیرد.
نكته ١: حذف انضباطی حتما باید در شب صورت كیرد وبازیكن حذف شده
را در كنار كشته های شب، در فردای آن روز اعلام میکنیم وفقط به این
نکته اشارە میکنیم که یک یا چند حذف انضباطی داشتیم؛ نام بازیکن حذف
انضباطى شده نبايد براى ديكران آشكار شود.
نكته٢: با توجه به شدت مخرب بودن اعلام يا ادعاى نقشى در قالب نقش
بازيكن میتوان از تنبيه ٢ شليک به مافيا دادن براى بازيكن شهروند و
شلیک مافیاً را رفتن، برای بازيكن مافيا استفاده کرد.
قانون شماره٢:
هرشخصی با نقش مثبت شهروندی، اگر اسم نقشش را طوری به زبان
بیاورد که دیگران از نقش او آکاه شوند، باید مورد حذف انصباطی قرار کیرد.

قوانین بازی

آموزش بازی و رل بوی:
شروع بازى به اينصورت است كه قبل از اجرای بازى، كرداننده بصورت
مخفيانه وتصادفى، به بازيكنان نقش ميدهد.
نظام توضيع نقش هاى منفى در اين سناريو بصورت يك سوم تعداد
بازیکنان می باشد.
نكته: در هنگامی كه تعداد بازيكنان مضرب ٣ نيست، تعداد نقش های
منفى بازى يک سوم بدون درنظر كرفتن اعشار است، بعنوان مثال در
١٧ نفر، ۵ نقش منفى و در ٢٣ نفر ٧ نقش منفى در نظر كرفته می شود.

مراحل بازی:
بصورت کلی بازى شامل دو مرحله به نام فاز شب و فاز روز است.
فاز شب:
پس از اعلام گرداننده به فاز شب، همه بازيكنان چشم های خود رابسته و
آن هایی که نقش دار هستند، منتظر بیدار شدن توسط کرداننده واجرای
نقش خود مى شوند. اولين فاز شب را به اصطلاح شب معارفه مى نامند
که گرداننده از مافياهای بازى بجز مافياى خاموش، ميخواهد كه بيدار شده
وهمدیگر راشناسایى كنند. در شب معارفه اولین وظيفه کرداننده، معرفى
نقش های بازیکنان مافیا به یکدیگر است.
ميتواند اسم نقش راصدا كرده واز بازيكن لايک يا تایید بكیرد تا بعنوان
مثال، مافیا ها بدانند که کاد فادر کیست وبترتیب باقى نقش ها.
درفاز شب، کَرداننده برای صداکردن بازیکنان، ازاسم نقش هایشان
استفاده می کند و برای اعطای وسیله ای مانند تفنگ میتواند از بازیکنان
بخواهد كه دستهاى خود را به جلو متمايل کرده و دستى كه لمس ميکند را
صاحب آن وسيله خاص كند واز بازيكن بخواهد در همان هنکام با علامت
لايک، كرفتن آن وسيله را تایید کند.
فاز روز:
شامل گَفتگو و بیان استدلال بین بازيکنان می شود وبعد از صحبت
بصورت نوبتی، رای گیری انجام میگیرد و یک یا چند بازیکن مشکوک، جهت
توضيحات وارد دادكاه ميشوند.

جهت چرخش بازی در هنگام صحبت ها:
بهترین جهت چرخش صحبت درفاز روز میتواند در روز اول ساعتكرد و در
روزهای بعد بترتیب پادساعتكرد وساعتگرد انتخاب شود.
به این طریق که در ابتدا میتوانيد فردی را بعنوان نفر اول صحبت انتخاب
کرده وبصورت ساعتگرد نفر بعدی صحبت كند، ودر روز دوم، فرد سمت
چپ وی را انتخاب کرده وجهت پادساعتكرد را انتخاب کنید.
در روز سوم در جهت ساعتگرد، شخص سمت راست فرد سایلنت شده
توسط ناتاشا را انتخاب كنيد، به همين منوال تا پایان بازى

زمانبندی برای صحبت هر فرد:
بهترين زمان بندى ميتواند براى هر شخص ٣٠ ثانیه به هنکام نوبت در
چرخش و ٣٠ ثانیه برای چالشی که خود بازیکن انتخاب میکند چه زمانی از
کدام بازیکن بگیرد باشد.

پایان بازی و شرط برد هر تیم:
شرط برد تيم شهروند: كشتن يا بیرون کردن تمام نقش های منفی اعم از
مافيا و مستقل
شرط برد تيم مافيا: عدم وجوذ نقش مستقل يابيرون كردن آن نقش از
بازى، سیس برابر شدن تعداد افراد مافيا با تعداد افراد شهروند
شرط برد مستقل: عدم وجود مستقل دیگر در بازى، مساوي شدن تعداد
شهروند و مافيا، كشته شدن همه افراد مافيا

جملاتى از قبيل موارد زير، شامل حذف انضباطى
ميشود:
١/ شهروند خوبى هستم
٢/ شهروند تاثير كَزارى هستم
٣/ اكَر من را بيرون كنيد به ضررتان تمام ميشود
١/ نقش من مشخص است
۵/ اكر نقشم را بكويم حذف انضباطى ميشوم
وبكار بردن هر جمله وفعاليتى، حتى لايک وديسلايک، كه هر نقشى بجز ..
شهروند ساده را القاء ميكند.

نكته: اعلام يا ادعاى نقش شهروند ساده براى همه بازيكنان آزاد است.
نكتە گردانندکی ا:
اگر بازیکن خاطی در همان روز با اتفاقات بازی و یا رای گیری کشته شد، دو
شلیک به مافیای بازی تعلق میگیرد.
نكته کردانندكى ٢:
در صورتی که بازیکن، اعلام نقش کرد، علاوه بر حذف انضباطی وی درشب،
دوشلیک یکی بدون درمان دکتر ویکی با درمان دكتر، برای تيم مافيا درنظر
ميكيریم.
قانون شماره ٣:
بجز شهروند ساده كه در كَروه ماسونى بيدار نشده، هر نقش مثبت
شهروندی دارای اطلاعاتی است که از نقش خود در فاز شب کسب میکند.
بازیکن، در صورت وارد کردن اطلاعات شب نقش خود در فاز روز بازی، باید
مورد حذف انضباطى قرار كيرد.
قانون شماره ١:
حذف انضباطى ماسون ها:
ماسونها از قبيل فراماسون، تايلر وهر شخصى كه در كروهشان باشد، بطور
كلي در ٣ حالت حذف انضباطى ميشوند:
حالت اول: زمانى كه در فاز شب شخصى را بيدار ميكمند، اكر آن شخص
نقشش را به آنها بكويد، همكى حذف انضباطى ميشوند.
حالت دوم: در فاز روز، يکی از ماسون هادر حال صحبت است، اكر ماسون
یا ماسون هاى ديكر به حرف وى لايک بدهند، لايک دهنده يا لايك
دهندكان، در فاز شب، مورد حذف انضباطى قرار میكيرند.
حالت سوم: اكر يکی از ماسون ها، در حال صحبت باشد وماسون ديكَررا
بدون استدلال درست، بصورت حمايتى شهروند خطاب كند، در فاز شب از
بازى حذف انضباطى ميشود.
حالت چهارم: هنگامی که شخصی خارج از کروه ماسونی به یکی از ماسون
ها تارگت بزند، اگر دیگر بازیکنی یا دیگر بازیکنانی که در گروه ماسونی است،
دیسلایک بدهند، دیسلایک دهنده یا دیسلایک دهندكان در فاز شب حذف
ان اباطى ميشوند.

 

مثال ١:
علی اسناییر بازى است واز شليك هاى شب اطلاع دارد، فرمانده هم
همينطور
اگر هرکدام ازاین دونفر در فاز روز راجع به زننده شات های شب اظهار نظر
كنند، حذف انضباطى ميشوند.
مثال ٢:
ساقی ناتاشا را انتخاب کرده، حتى اكر با استدلال بصورت تک هدفى درفاز
روز. راجع به فرد سايلنت شده صحبت كند، مورد حذف انضباطى قرار
ميكيرد، چراكه نقش وى براى ديكران عیان خواهد شد.
اعلام نقش! ادعاى نقش! اطلاق نقش!
بطور كلی در سناریوی پیشرفته، رسالت بازی بر عیان تشدن نقش و ساید
اشخاص بازى بجز نقش هاى انتحارى است.
درواقع همين خصوصيت خاص است كه اين سناريو را به جذاب ترين و
مفيد ترين سناريو تبديل كرده است.
قوانين اعلام، ادعا، اطلاق
بطور كلى اعلام نقش بجز براى نقش هاى انتحارى ممنوع است وفقط
اعلام يا ادعاى سايد بازيكن آزاد است.
اطلاق نقش:
در زمينه اطلاق هم فقط ميتوان به يارخاموش، تروريست، مستقل وسايد
بازیکن اشاره کرد.
با اين حال بنظر نويسنده، ميتوان برای موارد بالا استثنائاتى قائل شد كه
بازی با تذکر کمتر، بصورت روان تر اما کاما بدون باگ پیش برود.
برای بازی روان تر میتوان اعلام وادعای نقش منفی را آزاد کَذاشت، چراکه
شهروندان بوسیله راي دادن در فاز روز و استفاده از قابليتشان در فاز شب
ميتوانند باعث خروج آن بازيكن بشوند.

 

 

روش رای گیری

رای گیری و ورود به دادكاه بعنوان متهم
در انتهای مرحله روز بازی، از فرد سر صحبت، شروع به رای کیری میکنیم.
برای ورود به دادکاه، جد نصاب، نصف تعداد بازیکنان می باشد ولى اكر رای
هيچ بازيكنى به حد نصاب نرسيد، ميتوانيم بازيكن با بالاترين راى را به
دادكَاه بیاوریم، اكر بیش ازیک بازیكن دارای راى های مساوى بودند، همه را
وارد دادكاه میکنیم.
اگریک بازیکن به دادکاه وارد شد، بعد از دفاعیه بازیکن رای کیری مجدد
انجام ميشود واكر تعداد آرا به حدنصاب یک سوم تعداد بازيکنان بعلاوه
یک برسد، بازيكن برای قاضى وصيت كرده وبا صلاحديد قاضى در بازى مى
ماند يا از بازى خارج ميشود.

دادگاه:
بازيكنى كه بعنوان متهم به دادكاه رسيده، بعد از ارائه دفاعيات اوليه
ميتواننديک نفر رادر قامت وكيل، تحت عنوان کاور انتخاب کنند كه آن فرد
وظیفه دفاع از بازیکن و منصرف کردن دیگران از رای دادن مجدد به وی را
دارد.
نکته: در هیچ قسمت از فرآیند دادرسی بازيكنان حق تاييد وعدم تاييد را
ندارند.

از طرفى بايد يک نفر ديكر را در قامت دادستان، تحت عنوان تاركت انتخاب
کند که آن فرد وظیفه گوشزد کردن دلایل مافیا یودن شخص را به دیگران و
ترغيب آنها به راى دادن مجدد به وی را دارد.
در نهایت اکر بعد از دفاعیه دوم، تعداد آرا به حد نصاب ترسد، بازی
مستقیما وارد فاز شب میشود و اگر به حدنصاب برسد، بازى وارد مرحله اى
به نام خواب نيمروز ميشود وکاراكتری به نام قاضی بیدار می شود و
تصمیم میگیرد که رای به خروج یا ماندن شخص بکیرد.
اگررای به خروج باشد، دوباره وارد فاز روز میشویم وبازيکن با وصيت از
بازی خارج میشود و اگر رای به ماندن بازیکن بدهد، بازی مستقیما وارد فاز
شب می شود.
نكته١: در این سناریو قاضی فقط می تواند یکیار از قابلیت نگه داشتن
بازیکن استفاده کند.
نکته ٢: اكر در دادکاه ٢نفریا بیشتر بعنوان متهم حضور یابند، از نفر ابتدای
صحبت راى جداكانه براى افراد ميكيريم ودر نهايت شخصى كه بیشترین
راى را آورده براى قاضى وصيت کرده وبا صلاحدید قاضی در بازى مانده يا
خارج مى شود ..
نكته٣: در صورت وجود بیشتر از یک بازيكن در دادكَاه، پس از اخذ آراى
بازیکنان برای آنها، اگر رای دو بازیکن مساوی شد، هیچکس از بازی خارج
نشده و بازى مستقيما به فاز شب ميرود.