کدخدا

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
خان

خان

نقش سر دسته مزدوران در بازی سناریو کدخدا می باشد و خان تصمیم میگیرد در شب چه کسی کشته شود و کدام یک از اشخاص تیم شهروندان کشته شوند خان وظیفه پخش کردن نقش برای اعضای تیم خودش رو بر عهده دارد استعالم خان برای دانا همیشه رعیت است و حتی کمانگیر هم نمی تواند او را بکشد اگه توانایی خزانه دار بر روی خان اجرا شود خان در فاز شب قدرت دو شات را دارد  

مباشر

مباشر

باهوشترین فرد در گروه مزدوران مباشر می باشد که وظیفه ای او پیدا کردن کد خدا در بین رعایاست در صورت پیدا کردن کدخدا می تواند توانایی او را برای یک شب از او بگیرد مباشر در طول بازی فقط یک بار می تواند از این توانایی استفاده کند در غیر این صورت می تواند نقش دریافت شده از کد خدا به رعایا تشخیص داده و در طول بازی یکبار می تواند از توانایی ناتویی خود استفاده کند و سعی کند نقش یک شهوند نقش دار را حدس بزند در صورت درست بودن حدسش آن شهروند تحت هر شرایطی از مسابقه خارج می شود و در صورت اشتباه بودن حدس ناتو هیچ اتفاقی نمی افتد در صورتی که گروه مزدور بخواهد ناتویی کند دیگر امکان استفاده از تیرش را در آن شب ندارد درصورتی که تیم مافیا نقش کد خدارو پیدا کنه می تونه توانایی پخش نقش رو از کد خدا بگیره

قلچماق

قلچماق

یکی از نقش های بازی دک کدخداست قلچماغ بازی نقش مثل تروربازی عمل می کند قلچماق از روز دو ضامن او آزاد است و فقط با اجماع یا فشنگ جنگی از بازی خارج می شود و توانایی آن فعال میشود. اگر روز یک از بازی خارج شود توانایی آن فعال نیست نقش خزانه دار بر روی قلچماغ تاثیری ندارد . 

کدخدا

کدخدا

اصلی ترین نقش این سناریو می باشد کد خدا قابلیت پخش نقشهای ساید متحد ) شهروند ( را دارد . دو شب اول دو نقش شهروندی و از شب سوم یک نقش پخش میکند

دانا

دانا

باهوش ترین و اگاه ترین نقش ساید متحد است که یک شب میتواند نقش هر بازیکن داخل بازی را اگاه شود به جز خان و کدخدای بازی که به عنوان رعیت شناخته میشود مثال: علی چه نقشیه؟ طبیب

طبیب

طبیب

میتواند تا ۸ نفر دو نفر را نجات دهد و از ۸ نفر کمتر، یک نفر را نجات دهد اگر خزانه دار توانایی خود را به طبیب بازی بدهد،تا ۸ نفر میتواند ۴ نفر را برای یک شب نجات دهد و از ۸ نفر کمتر توانایی نجات دادن دو نفر را در بازی دارد.

فشنگچی

فشنگچی

یک فشنگ جنگی و یک فشنگ مشقی دارد. که میتواند بین افراد داخل بازی پخش کند.

کمانگیر

کمانگیر

هرگاه توسط خان بازی کشته شود، قابلیت شلیک به مزدور ذهنی خود را پیدا میکند توانایی خزانه دار بر روی کمانگیر اعمال نمیشود.

خزانه دار

خزانه دار

دارا ترین نقش بازی است که وقتی به کسی داده میشود میتواند از این توانایی بر روی رعیت ذهنی خود استفاده کند اگر رعیت نقش دار باشد ، توانایی او دو برابر میشود به جز کمانگیر بازی و این نقش بر روی مزدوری بازی هم اعمال میشود ( اگر خزانه دار توانایی خود را به فشنگچی بازی بدهد ، فشنگچی میتواند به جای یک فشنگ جنگی ، دو فشنگ جنگی پخش کند اگر خزانه دار به خان بازی بزند، خان بازی ان شب میتواند دو نفر را بکشد ) .

پهلوان

پهلوان

مهمترین و قدرتمند ترین نقش ساید متحد است که هرگاه این نقش را توسط کدخدای بازی دریافت کند، میتواند یکی از نقش های رعیتی را به خواست خودش دریافت کند و به عنوان ان نقش در بازی حضور پیدا کند اگر خزانه دار بازی به پهلوان بزند، پهلوان یک نقش اصلی و یک نقش فرعی را دریافت کند که نقش فرعی دریافتی فقط برای یک شب است. اگر قلچماغ بازی با فشنگ جنگی یا اجماع از بازی خارج شود ، نقش پهلوان در بازی باشد میتواند در مقابل این نقش بلند شود تا شخص دیگری از بازی خارج نشود پهلوان بازی اگر با فشنگ جنگی یا اجماع از بازی خارج شود، میتواند یکی از مزدوری ذهنی خود را از بازی خارج کند. 

رعیت

رعیت

تازمانی که کدخدا به او نقش ندهد دارای هیچ ابیلیتی نمیباشد و بمانند شهر ساده میباشد . 

رعیت

رعیت

تازمانی که کدخدا به او نقش ندهد دارای هیچ ابیلیتی نمیباشد و بمانند شهر ساده میباشد . 

رعیت

رعیت

تازمانی که کدخدا به او نقش ندهد دارای هیچ ابیلیتی نمیباشد و بمانند شهر ساده میباشد . 

رعیت

رعیت

تازمانی که کدخدا به او نقش ندهد دارای هیچ ابیلیتی نمیباشد و بمانند شهر ساده میباشد . 

رعیت

رعیت

تازمانی که کدخدا به او نقش ندهد دارای هیچ ابیلیتی نمیباشد و بمانند شهر ساده میباشد . 

رعیت

رعیت

تازمانی که کدخدا به او نقش ندهد دارای هیچ ابیلیتی نمیباشد و بمانند شهر ساده میباشد . 

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

1- مباشر

2- کد خدا

3- خزانه دار درصورت وجود

4- ( تیم مافیا دانا) درصورت وجود

5- ( کمانگیر ) درصورت وجود

6- ( طبیب) درصورت وجود

7- ( فشنگچی ) درصورت وجود

8- ( پهلوان ) درصورت وجود

قوانین بازی

1- اطالق به کدخدا در تمام طول بازی ازاد است.

2- درخواست نقش شهروندی فقط در روز معارفه ازاد و از روز یک ممنوع است و هر بازیکنی درخواست کند کیک می شود.

3- قلچماغ و پهلوان بازی چه با اجماع و چه با فشنگ جنگی خارج شوند، ابتدا اسم شخصی که میخواهد از بازی خارج کند را می گوید و تا ۵ می شمارد .

4- هرگونه اطالق به نقش شهروندی اخطار دارد.

5- هر شخصی دو اخطار در طول بازی دریافت کند، کیک میشود .

6- هرگونه ادعای نقش داری و شو رولکردن نقش کیک از بازی است .

7- هر گونه دیسکارد از ساید شهروندی رخ دهد، کدخدای بازی ان شب نمیتواند نقشی را پخش کند و دیس ابیلیتی میشود .

8- اگر کدخدای بازی دیسکارد کند، مزدور برنده بازی است . هر شهروندی میتواند ادعا کدخدایی کند .

9- کدخدا با شات شب مزدور از بازی خارج نمیشود .

10- هرگاه کدخدای بازی با رای شهروندان نقش داری که توسط کدخدا نقش دریافت کرده اند خارج شود، نقش از آن اشخاص گرفته شده)فقط شهروندان نقش داری که به کدخدا رای دادند ، ما بقی که رای ندادند با نقش گرفته شده در بازی میمانند( و به عنوان شهروند خائن شناخته میشوند و به رعیت تبدیل میشوند .

11- هرگاه کسی به دفاعیه بیاید، یک نفر و دونفر میتوانند درباره یا تارگت کاور را خودشان انتخاب کنند .

12- گان تفنگچی به تفنگ پهلوان) که تفنگچی انتخاب کرده( ارجعیت داره. یک نفر در طول بازی می تواند دو گان جنگی داشته باشد .

13- در صورتی که خزانه دار به : . تفنگچی بزند می تواند دو گان جنگی در یک روز بدهد یا یک گان جنگی و یک گان مشقی بدهد . 

14- دانا بزند دانا تبدیل به آگاه می شود و استعالم خان و کدخدا برای او باز می شود . 

15- مباشر بزند مباشر حق گرفتن توانایی دو کدخدارو دو بار را دارد . 

16- کمانگیر و قلچماق بزند هیچ اتفاقی نمی افتد . 

17- پهلوان بزند می تواند دو نقش انتخاب کند نقش اصلی که داعمی باشد و یک نقش فرعی از بین 5 نقش باقی مانده انتخاب کند . 

18- خان بازی بزند خان بازی قدرت دو شات شب دارد.

19- در صورتی که مباشر نقش کسی را حدث بزند آنفرد از بازی خارج شود و نقش آن به مباشر بازی می رسد که بین ساید مزدوران پخش می شود .

20- در صورتی که مباشر نقش : .پهلوان را حدث بزند نقشی که پهلوان آنشب انتخاب کرده نصیب مباشر می شود .

21- تنفگچی را حدث بزند مباشر قابلیت پخش گان جنگی در بین تیم خود را دارد .

22- حکیم را حدث بزند می تواند به عنوان طبیبلکتر بازی تیم خود را در مقابل کمانگیر حفظ کند .

23- دانا را حدث بزند می تواند استعالم یک نقش را داشته باشد.

24- کمانگیر فقط زمانی مجاز به شلیک می باشد که توسط مزدور کشته شده باشد.

25- اگر کمانگیر خان را بزند هیچکس بیرون نمی رود و اگر مزدور بزند آن مزدور از بازی بیرون می رود.

26- کمانگیر می تواند به امید آنکه طبیب او را نجات داده باشد شلیک نکند ؛ چون اگر اشتباه شلیک کند طبیب هم او را نجات داده باشد بیرون می رود.

27- طبیب جان خودش را دو مرتبه می تواند نجات دهد.

28- طبیب تا زمانی که تعداد بازکنان از ۸ و بیشتر باشد می تواند دو نفر را نجات دهد.

29- فشنگچی بی نهایت فشنگ مشقی دارد و یک فشنگ جنگی دارد.

30- فشنگچی نمی تواند فشنگ جنگی به خودش بدهد ولی مشقی ایرادی ندارد.

31- تعداد آرا برای دفاع و خروج اگر ۱۰ یا ۹ و ۸ نفر باشد به ۴ رای و ۷ و ۶ به ۳ رای و ۵ و ۴ به ۲ رای نیاز هست اگر افراد داخل دفاع بیش از ۲ نفر باشد خود افراد به هم امکان رای دارند, اگر فرد داخل دفاع یک نفر باشد می تواند برای خود یک نفر را به عنوان اتهام زننده و یک نفر را دفاع کننده انتخاب کند.

32- اگر دو نفر در دفاع باشند, هر نفر می تواند یک نفر را مشخص کند تا راجع به او حرف بزند, اگر تعداد افراد داخل دفاعیه بیشتر از 2 نفر باشد تارگت کاور و درباره ندارد . 

روش رای گیری

تعداد آرا برای دفاع و خروج اگر ۱۰ یا ۹ و ۸ نفر باشد به ۴ رای و ۷ و ۶ به ۳ رای و ۵ و ۴ به ۲ رای نیاز هست اگر افراد داخل دفاع بیش از ۲ نفر باشد خود افراد به هم امکان رای دارند, اگر فرد داخل دفاع یک نفر باشد می تواند برای خود یک نفر را به عنوان اتهام زننده و یک نفر را دفاع کننده انتخاب کند.

اگر دو نفر در دفاع باشند, هر نفر می تواند یک نفر را مشخص کند تا راجع به او حرف بزند, اگر تعداد افراد داخل دفاعیه بیشتر از 2 نفر باشد تارگت کاور و درباره ندارد .