نماینده

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
هکر

هکر

هر شب می تواند توانایی یک نفر را به مقصد نرساند برای مثال می گوید این شخص دکتر هست و این شخص را نمی تواند نجات دهد.

رئیس مافیا

رئیس مافیا

استعلام او منفی است، با استفاده از "رای خیانت" میتواند رایِ تارگت یکی از نماینده ها را یکی کم یا یکی بیشتر کند

یاغی

یاغی

رتبه دو مافیا می باشد و هر زمان رئیس مافیا یا هکر از بازی خارج شود تبدیل به ترور می شود و هر زمان بخواهد به جز محافظ و کسی که محافظ ازش حفاظت کرده را می تواند با خود به بیرون ببرد.

دکتر

دکتر

هر شب یک نفر را نجات می‌دهد، در کل بازی دو بار می‌تواند خودش را نجات دهد

راهنما

راهنما

 یک نفر را انتخاب می‌کند، اگر آن شخص شهروند باشد توسط گرداننده بیدار می‌شود و استعلام می‌گیرد و اگر شخصی که راهنما انتخاب کرده مافیا باشد، آن شخص توسط گرداننده بیدار میشود و راهنما را می‌شناسد. ( کلا دو بار در کل بازی )

مین گذار

مین گذار

در اولین شب بازی یک نفر را انتخاب می‌کند و برای محافظت از آن شخص جلوی در خانه‌اش مین‌گذاری می‌کند. اگر تیم مافیا آن شخص را شات کند مین فعال میشود و ( در صورت سیو نشدن شات) به همراه آن شخص مافیا هم از بازی خارج میشود. تبصره: در شبی که مین فعال می‌شود، در انتهای همان شب، گرداننده فعال‌سازی مین را اعلام می‌کند و تیم مافیا بیدار میشود و به دستور رییس مافیا ، فدایی تیم مافیا انتخاب میشود و او به همراه شات شب از بازی خارج میشود. اگر رییس از بازی خارج شود انتخاب فدایی بر عهده یاغی می‌باشد. ( تصمیم گیرنده می‌تواند خودش را هم به عنوان فدایی انتخاب کند.)

وکیل

وکیل

ک بار در کل بازی می‌تواند وکالت یک نفر را بر عهده بگیرد. در فاز شب بیدار میشود و یک نفر را انتخاب می‌کند. آن شخص در فردای آن روز حتی اگر تعداد رای لازم را داشته باشد وارد دفاعیه نمی‌شود. ( توجه داشته باشید بعد از انجام رای گیری اگر شخصی که وکالت او گرفته شده باشد توسط گرداننده اعلام میشود و از دفاعیه خارج میشود

محافظ

محافظ

در شب می تواند از یک نفر در مقابل ترور محافظت کند و آن شخص فردا در مقابل ترور زره دارد.خودش هم نیز در مقابل ترور ایمن هست.

شهروند ساده

شهروند ساده

شهروند ساده

شهروند ساده

شهروند ساده

شهروند ساده

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

تیم مافیا 

دکتر

راهنما

محافظ 

مین گذار

وکیل

قوانین بازی

انتخاب نماینده

در روز یک از سر صحبت هر شخص یک نماینده انتخاب میکند، کسی که تعداد رای بیشتری بیاورد به عنوان نماینده ی اول انتخاب میشود. رای گیری دوباره از انتهای صحبت انجام میگیرد و نماینده ی دوم انتخاب میشود

خواب نیم روزی برای مشورت تیم مافیا و اعمال رای خیانت رئیس مافیا انجام میشود

هر نماینده یک اتهام مشخص می کنند و آن شخص باید از خود دفاع کند.شخص متهم می تواند یک نفر را برای دفاع از خود مشخص کند.

رئیس مافیا می تواند رای یک نفر را برای یکی تارگت یکی از نماینده ها زیاد و یا کم کند.

ابتدا کاور تارگت ها صحبت می کنند سپس خود تارگت نماینده ها صحبت می کنند.

سپس رای گیری انجام می شود و گرداننده رای خیانت را نیر می شمارد.

نکته رای خیانت رئیس مافیا پس از انتخاب نماینده ها می باشد قبل از اینکه نماینده ها تارگت خود را مشخص کنند.

روش رای گیری

روز اول توسط نمایندگان از باقی روزها به صورت معمولی رای گیری خواهند کرد.