گنگستر

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
گادفادر

گادفادر

شات و شب و میزنه و رهبر مافیاهاست .

معشوقه

معشوقه

خوشگل مشگلا :

در صورت خروج از بازی، شب بعد به شرط اینکه گادفادر در بازی باشد گروه مافیا دو شات خواهد داشت.
قمارباز مجاز است هر بار فقط با یک شهروند قمار کند و به هیچ وجه تکراری نمیتواند انتخاب کند.

دکترلکتر

دکترلکتر

قدرت ماورایی داره :

پزشک تیم مافیا ، هر شب یک نفر را در مقابل شمشیر سامورایی نجات می دهد.خودش را دوبار میتواند نجات دهد.

مافیا ایکس

مافیا ایکس

قدرت ماورایی داره :

در ابتدای بازی نقشی ندارد و شب یک ، یکی از نقشهای لکتر ، معشوقه یا گنگستر را انتخاب می کند و به گرداننده اعلام میکند .

گنگستر

گنگستر

قدرت ماورایی داره :

دو تیر دارد که فقط میتواند به غیرِ مافیا بدهد، اگر تیرها به شهروند اصابت کنند تیر جنگی خوانده میشود و آن شهروند از بازی خارج می شود. و در صورتیکه هدف یکی از مافیاها باشد تیر مشقی خوانده خواهد شد ومشخص نخواهد بود که تیر مشقی تفنگدار است یا تیر گنگستر.

ساقی

ساقی

همرو شنگول میکنه :

هر کسی را انتخاب کند یا آن شب دیس ابیلیتی میشود یا اینکه ابیلیتی اش معکوس خواهد شد ، مثلا اگر به مددکار پیک بدهد و هر دو نفر همساید باشند جواب “مخالف” دریافت خواهد کرد و بالعکس.

زره پوش

زره پوش

چه قدرتی داره :

یک زره دارد و یکبار در مقابل شات مافیا یا تیر جنگی یا اجماع مصونیت دارد.

سامورایی

سامورایی

زره پولادی داره :

یک زره دارد و یکبار در مقابل شات مافیا یا تیر جنگی یا اجماع مصونیت دارد.

اگر سامورایی شهروند بزند هیچکدام از بازی خارج نمیشوند ولی مافیا شب بعد یک شات اضافه خواهد داشت.

مددکار

مددکار

کمک میده :

دو شب ابیلیتی دارد ، در فاز شب اسم دو نفر را به گرداننده میدهد ، در صورتیکه هر دو شهر یا هر دو مافیا باشند گرداننده کلمه ی همساید و در صورتیکه یکی شهروند و یکی مافیا باشد کلمه ی مخالف را به مددکار اعلام خواهد کرد.
اگر یکی از دو نفر گادفادر باشد مشابه شهروند خواهد بود.

دکتر

دکتر

روپوشش قشنگه  :

هر شب سیو میدهد. خودش را دو بار میتواند نجات دهد (غیرمتوالی) ، تعداد سیوها با تصمیم گرداننده اعلام میشود.

مسیح

مسیح

روح جدید میاره :

یک بار میتواند یکی از خروجیها را در فاز شب مجددا به بازی برگرداند ، ولی بدون ابیلیتی ، کسی که توسط مسیح به بازی برمیگردد ساده ی همان ساید خواهد بود.

تفنگدار

تفنگدار

نقل و نبات پخش میکنه :

در پانزده نفر دو تیر جنگی دارد و اجبارا باید تیر مشقی هم بدهد.

متخصص

متخصص

آدم تحصیل کرده قدیمی  :

متخصص هم مانند دکتر شهروندان را در مقابل شات مافیا نجات میدهد با این تفاوت که اگر شهروندی سیو متخصص باشد و همان شب هم شات شود ، روز بعد نیاز به استراحت مطلق خواهد داشت و اجازه ی هیچگونه اکتی نخواهد داشت ، یعنی نه میتواند صحبت کند نه اجازه ی رأی دادن و نه حتی اجازه لایک و دیسلایک خواهد داشت. ولی همین امر دال بر شهروند بودنِ آن شخص خواهد بود. متخصص نمیتواند یک فرد را بیش از یک بار نجات دهد و خودش را هم نمیتواند سیو کند.

عطار

عطار

دوا و درمونش عجیب غریبه:

 زهر میدهد و کسی که زهر عطار را دارد روز بعد پس از اتمام رأی گیری از خود دفاع میکند تا عطار در صورتیکه قانع شود به او پادزهر بدهد در غیر اینصورت از بازی خارج خواهد شد و سایدش همان لحظه ی خروج خوانده خواهد شد.
عطار در پانزده نفر دو ابیلیتی دارد ولی فقط یک بار میتواند پادزهر بدهد.

قمارباز

قمارباز

یکی و دوتا میکنه :

یک ابیلیتی دارد که حداکثر تا شب دوم میتواند استفاده کند ، اسم یک پلیر را به گرداننده اعلام میکند و تعداد ابیلیتیهای آن شخص دوبرابر خواهد شد.

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

گتگستر 

گادفادر

 

قوانین بازی

اگر تیر جنگی به زره پوش اصابت کند ، تصمیم با گرداننده است که به همه اعلام کند آن بازیکن زره پوش بوده و زرهش افتاده یا تیر را مشقی بخواند . 

( از آنجا که بعلت وجود متخصص در بازی ، شهروند قطعی میتواند در بازی مشخص شود اعلامِ نقش زره پوش تعداد شهروندان قطعی را بالا میبرد و ممکن است گرداننده جهت جلوگیری از افت هیجان بازی تیر را مشقی اعلام کند که قبل از شروع بازی باید این مسئله را عنوان نماید. )

 
روش رای گیری

تصف شهر دفاع و نصف شهر منهای یک خروج از بازی