ورولف

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
گرگ آلفا

گرگ آلفا

--

گرگ بتا

گرگ بتا

-

گرگ وحشی

گرگ وحشی

-

هزارچهره

هزارچهره

-

مونین

مونین

-

گرگ جهش یافته

گرگ جهش یافته

-

شکل دهنده

شکل دهنده

-

سلاخ

سلاخ

-

گرگ ساده

گرگ ساده

-

گرگ ساده 1

گرگ ساده 1

-

گرگ ساده 2

گرگ ساده 2

-

توله گرگ

توله گرگ

-

گرگ نما

گرگ نما

-

وحشی

وحشی

-

گرگینه

گرگینه

-

گرگ تیزدندان

گرگ تیزدندان

-

وحشی غول پیکر

وحشی غول پیکر

-

ازرائیل

ازرائیل

-

قاتل زنجیره ای

قاتل زنجیره ای

-

ابلیس

ابلیس

-

تریانتروپ

تریانتروپ

-

خون آشام

خون آشام

-

زامبی

زامبی

-

هوادار

هوادار

--

کیمیاگر

کیمیاگر

--

روانپزشک

روانپزشک

--

عطار

عطار

--

کارآموز

کارآموز

--

فرشته مرگ

فرشته مرگ

-

ستاره شناس

ستاره شناس

-

فال گیر

فال گیر

-

نانوا

نانوا

-

دسته دار

دسته دار

-

آهنگر

آهنگر

-

محافظ

محافظ

-

آبجوساز

آبجوساز

-

جادوگر

جادوگر

-

جانی

جانی

-

نگهبان

نگهبان

-

شهر نشین

شهر نشین

-

قاضی

قاضی

-

قمارباز

قمارباز

-

نجار

نجار

-

شمع ساز

شمع ساز

-

شارلاتان

شارلاتان

-

خراز

خراز

-

حیوان صفت

حیوان صفت

-

مسافر

مسافر

شایعه گر

شایعه گر

-

بزدل

بزدل

-

فرقه شناس

فرقه شناس

-

نفرین شده

نفرین شده

-

دندانپزشک

دندانپزشک

-

مرید

مرید

-

بیمار

بیمار

-

مست

مست

-

رنگرز

رنگرز

-

جن گیر

جن گیر

-

شناخته شده

شناخته شده

-

مزرعه دار

مزرعه دار

-

قایق ران

قایق ران

-

ماهی گیر

ماهی گیر

-

احمق

احمق

-

بیگانه

بیگانه

،

آزادمرد

آزادمرد

.

روح

روح

.

عجوبه

عجوبه

.

قبر کن

قبر کن

.

کولی

کولی

.

جلاد

جلاد

.

عطار

عطار

.

بی پروا

بی پروا

.

شکارچی

شکارچی

.

هیپنوتیزور

هیپنوتیزور

-

منافق

منافق

-

مسافرخانه دار

مسافرخانه دار

-

بی گناه

بی گناه

-

متقلب

متقلب

-

بازرس

بازرس

-

کارآموز

کارآموز

-

قاضی

قاضی

-

بابا برقی

بابا برقی

-

دختر بچه

دختر بچه

-

بچه وحشی

بچه وحشی

-

دیوانه

دیوانه

-

حاکم

حاکم

-

شهید

شهید

-

تاجر

تاجر

-

اعتدال گرا

اعتدال گرا

-

قابله

قابله

-

شیرفروش

شیرفروش

-

آسیابان

آسیابان

-

انسان گریز

انسان گریز

-

ناجور

ناجور

-

زن گریز

زن گریز

-

معشوقه

معشوقه

-

الهه عشق

الهه عشق

-

پیشگو

پیشگو

-

خبرساز

خبرساز

-

پرستار

پرستار

-

دانشمند

دانشمند

-

صلح جو

صلح جو

-

پارانویید

پارانویید

-

منفور

منفور

-

مجتهد

مجتهد

-

رعیت

رعیت

-

توبه کار

توبه کار

-

خیرخواه

خیرخواه

-

فیزیکدان

فیزیکدان

-

روح برزخی

روح برزخی

-

زیبای خفته

زیبای خفته

-

کوزه گر

کوزه گر

-

کشیش

کشیش

-

شاهزاده

شاهزاده

-

پروفسور

پروفسور

-

فاحشه

فاحشه

-

محرک

محرک

-

روانی

روانی

-

روان پریش

روان پریش

-

ملکه

ملکه

-

کولی

کولی

-

مخترع

مخترع

-

منزوی

منزوی

-

پیشگام

پیشگام

-

گرگ صفت

گرگ صفت

-

خرابکار

خرابکار

-

سادیست

سادیست

-

ملوان

ملوان

-

قدیس

قدیس

-

خانه بدوش

خانه بدوش

-

نابغه

نابغه

-

قربانی

قربانی

-

شیزوفرنی

شیزوفرنی

-

کاشف

کاشف

-

خیاط

خیاط

-

ساحره

ساحره

-

شمن

شمن

-

چوپان

چوپان

-

کلانتر

کلانتر

-

همزاد

همزاد

-

نقره ساز

نقره ساز

-

شکاک

شکاک

-

خواب گرد

خواب گرد

-

فالگیر

فالگیر

-

جادوگر

جادوگر

-

شبح

شبح

-

پیردختر(ترشیده)

پیردختر(ترشیده)

-

دوچهره

دوچهره

-

سنگ تراش

سنگ تراش

-

معلم

معلم

-

ارابه ران

ارابه ران

-

جارچی

جارچی

-

ردیاب

ردیاب

-

بازرگان

بازرگان

-

خائن

خائن

-

تله گیر

تله گیر

-

خیال باف

خیال باف

-

همزاد

همزاد

-

پیشخدمت

پیشخدمت

-

باهوش

باهوش

-

کدخدا

کدخدا

-

احمق

احمق

-

فریبکار

فریبکار

-

بافنده

بافنده

-

افسونگر

افسونگر

-

جنگلبان

جنگلبان

-

فدایی

فدایی

-

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

--

قوانین بازی

--

روش رای گیری

---