ریش سفید

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
کادفادر

کادفادر

--

قاتل

قاتل

-- 

یارمخفی

یارمخفی

--

ریش سفید

ریش سفید

--

کاراگاه

کاراگاه

--

محافظ

محافظ

--

کلانتر

کلانتر

--

دکتر

دکتر

--

شهرساده 1

شهرساده 1

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهرساده 2

شهرساده 2

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

--

قوانین بازی

۱-گروه مافیا بدون حضور یار مخفی تشکیل میشود (گادفادر ،قاتل )ونه انها یار مخفی را میشناسند و نه یار مخفی انها را میشناسد 

۲-در طول بازی اگر یار مخفی از روند بازی خارج شود در گروه مافیا هنگام شب توسط گرداننده اعلام شب سیاه میشود و یعنی یار مخفی گروه مافیا از روند بازی خارج شده و میتوانند از شات قوی استفاده کنند (شات قوی در صورتی نشسته میشود که محافظ از دکتر محافظت کند و دکتر شات شونده را سیو دهد )در غیر اینصورت شات به هر نحوی انجام میشود 

۳-ریش سفید 
بازی داناترین نقش شهروندی است که ماهیت یار مخفی را میشناسد ؟!؟میتواند در مورد یار مخفی صحبت کند ولی نمیتواند تارگت بزند و اجماع یار مخفی را بخواهد اگر چنین اتفاقی افتاد ریشه شهر سوخته و بازی به نفع تیم مافیا تمام میشود 
دو ابلیتی دیگر هم دارد یک-ریش گرو بگذارد برای یک پلیر وان پلیر با هر سایدی در ان روز به دفاعیه نمی اید 
دو -روند بازپرسی را هم انجام میدهد و اسم دو پلیر را برای دفاعیه در روز اعلام میکند 
۴-کاراگاه 
در این سناریو استعلام تنها مافیایی که مثبت هست قاتل بازی میباشد استعلام گادفادر و یار مخفی شهروند داده میشود 
کاراگاه استعلام دو شهروند خالص را در طول شب بگیردبا اعلام روز از روند بازی خارج میشود 
اگر استعلام دو شهروند را گرفت و همچنان در بازی ماند باید بفهمد در اسعلامش مافیا وجود داشته 
۵-
دکتر بازی در این سناریو تا هشت نفر دو سیو و از هشت نفر تک سیو و هر شب میتواند خودش را سیو دهد 

۶- کلانتر 
نقش مقابل یار مخفی در سناریو ده نفره و در سناریو یازده نفر مقابل (دزد )
گان شب دارد میتواند بدون اسعلام شات کند و فقط باید یار مخفی را بزند یا استعلام بگیرد واگر استعلامش مثبت شد فردا شب میتواند از گانش استفاده کند 

ودو‌شهرند ساده در سناریو ده نفره 
در سناریو یازده نفره دزد نقش مستقل دارد و کلانتر نقش مقابل دزد میباشد

روش رای گیری

--