پدرخوانده 2 ( جک گنجیشکه )

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
پدرخوانده

پدرخوانده

او از یک بار شلیک شب لئون مصون است.یک جلیقه دارد.تعیین شلیک شب از طرف گروه به عهده پدرخوانده است و اگر از بازی خارج شود دیگر اعضا به جای او شلیک می کنند.پدرخوانده دارای توانایی حس ششم است و اگر در شب تصمیم بگیرد به جای شلیک از حس ششم استفاده کند باید نقش بازیکنی را درست حدس بزند و توسط گرداننده تائید شود.بازیکنی که پدرخوانده نقش او را درست حدس زده است سلاخی می شود یعنی اگر سپر داشته باشد یا دکتر او را سیو کرده باشد بازهم از بازی خارج می شود و آن شب توانایی وی اعمال نخواهد شد و پس از خروج از بازی توسط کنستانتین قابل احضار نمی باشد.استعلام پدرخوانده برای نوستراداموس شهروندی بوده ولی برای همشهری کین مافیایی و مثبت خواهد بود.

ماتادور

ماتادور

شب ها با تیم مافیا بیدار می شود و هر شب از توانایی خود استفاده می کند.در شب هر بازیکنی را نشان دهد توانایی شب او را آن شب از وی خواهد گرفت و فرد نشان شده اگر بیدار شود با ضربدر گرداننده مواجه می شود اما فردا مجدد می تواند از توانایی اش استفاده کند.ماتادور دو شب متوالی نمی تواند یک بازیکن را نشان کند.

ساول گودمن

ساول گودمن

اگر فردی از گروه مافیا خارج شود ساول می تواند جای شلیک شب معامله و خریداری انجام دهد.ساول گودمن فقط یکبار می تواند یکی از شهروندان ساده را به یک مافیای ساده تبدیل کند.با علامت او همان شب گرداننده آن فرد را از نقش جدیدش یعنی مافیای ساده مطلع می کند و وی را بیدار می کند تا هم تیمی های خود را بشناسد.اگر ساول گودمن شهروند غیرساده یا نوستراداموس را انتخاب کند با ضربدر گرداننده مواجه شده و گرداننده نشانش را بیدار نمی کند.توانمندی ساول و شلیک آن شب مافیا نیز از بین می رود.

جک گنجیشکه

جک گنجیشکه

جک نه مافیا است و نه شهروند مستقل است و باید تنهایی بازی را ببرد.جک شب ها نا میرا است و با تیر شب بیرون نمی رود.همچنین در روز را رای هم بیرون نمی رود و فقط نقشش شو می شود.جک باید هر شب یک نفر را طلسم کند البته حتی شب معارفه البته اون نمی تواند تکراری کسی را طلسم کند مگر همه را طلسم کرده باشد.جک فقط در سه صورت از بازی خارج می شود.یک اگر طلسمش از بازی خارج شده باشد دو اگر با کارت ذهن زیبا نقشش حدس زده شود و یا اگر نقشش شو شده باشد و با کارت ذهن زیبا طلسمش حدس زده شود از بازی می رود و سه با حس ششم پدرخوانده.اگر تمام مافیا ها خارج شده باشند شهر برنده نمی شود و جک برنده می شود و یا اگر به سه نفر آخر برسد نیز برنده می شود.اگر دو شهروند و جک و سه مافیا در بازی باشد مافیا ها برنده بازی نیستند و باید طلسم جک رو از بازی خارج کنند.

دکتر واتسون

دکتر واتسون

هرشب می تواند جان یک نفر چه عضو مافیا و چه عضو شهروندی را نجات دهد.جان خودش را یکبار می تواند در طول بازی نجات دهد ولی در نجات جان دیگران محدودیتی ندارد.

لئون حرفه ای

لئون حرفه ای

هرشبی که بخواهد می تواند به یکی از اعضای تیم مافیا شلیک کند.اما با شلیک اشتباه به شهروندان به مجازات خودش کشته می شود و دکتر نمی تواند او را نجات دهد.لئون یک جلیقه دارد که یکبار از تیر نجات پیدا می کند.حداکثر دو شلیک دارد.

همشهری کین

همشهری کین

شهروندی است که در یکی از شب ها به انتخاب خود به دعوت گرداننده یکی از بازیکنان را نشان می دهد.اگر یک مافیا را درست نشان کرده باشد صبح روز بعد گرداننده ساید مافیای نشان شده را در جمع افشا می کند.و همشهری کین شب بعد کشته می شود.دکتر توانایی نجات او را ندارد.اما اگر نشانش از ساید مافیا نبود گرداننده هیچ چیزی اعلام نخواهد کرد و همشهری کین در بازی خواهد ماند و استعلامش از بین خواهد رفت.اگر او یا نشانش کشته شوند عملیات شب وی اجرا نشده و از بین نمی رود و همچنان باقی می ماند.استعلام پدرخوانده برای همشهری کین مافیایی است.

کنستانتین

کنستانتین

گرداننده کنستانتین را بیدار می کند تا او به انتخاب خود و تنها یک بار یک نفر از بازیکنان اخراجی اعم از مافیا شهروند و یا مستقل را به بازی برگرداند.غیر از نقش های افشا شده.توانایی های بازیکن احضار شده ادامه پیدا می کند و از بین نمی رود و از نو نمی شود.

شهروند ساده 1

شهروند ساده 1

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 2

شهروند ساده 2

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

شهروند ساده 3

شهروند ساده 3

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

۱ –جک گنجیشکه

۲ –اعضا تیم مافیا ( ماتادور – گودمن – گادفادر ( حس ششم یا شات ).

۳ –دکتر واتسون ( فقط یک سیو )

۴ –لئون 

۵ –همشهری کین

۶ –کنستانتین

قوانین بازی

در بازی پدرخوانده جک گنجشکه؛ بازیکن ها به سه دسته اکثریت شهروند٬ تیم مافیا و تک نقش مستقل تقسیم میشوند.

نقش هایی که از ابتدا جز صاحب نقش و گرداننده کسی از آن مطلع نیست. هدف شهروندان در دست گرفتن شهر و پاکسازی از مافیا هاست و پیروزی مافیاها در گرو برابری با تعداد شهروندان است البته به جز جک.

بازی در دو بخش شب ها و روز های متوالی انجام میشود. در روز معارفه٬ همه نقش خود را میدانند اما اعضای مافیا همتیمی های خود را نمیشناسند. بازیکنان 30 ثانیه فرصت دارند تا گفتگو کنند و خود را معرفی کنند روز معارفه چالش ندارد .سپس در شب معارفه گرداننده تیم مافیا را بیدار میکند تا همدیگر را بشناسند.

از آغاز هر روز گرداننده به اختیار خود به بازیکنان نوبت میدهد تا حداکثر 40 ثانیه به گفتگو بپردازند. روز ها همه نقش شهروند را بازی میکنند و در فرایند اتهام زنی٬ به چالش کشیدن، دفاع و رای گیری تالش میکنند اعضای مافیا را کشف و با اکثریت ارا از شهر خارج کنند. در زمان گفتگو بازیکنان دیگر در سکوت کامل میتوانند با عالمت دست تائید یا عدم تائید خود را نشان دهند.

در گفتگو هرکس میتواند دیگران را به مافیا بودن متهم کند یا به شهروند بودن اتهام را از آنان صلب کند اما هیچ کس حق ندارد به نقش و توانایی های شب خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم اشاره کند و یا درباره نقش خود بلوف بزند – اطلاق به نقش ها و اتفاقات شب ممنوع است

هر روز پس از گفتگو با رای گیری مرحله اول٬ بازیکنانی که بیشترین رای اتهام نصف منهای یک دریافت کرده اند به دفاع میروند و از خود در برابر اتهامات دفاع میکنند. با رای گیری مرحله دوم که در روز و در برابر انظار همه بازیکنان اجرا میگردد (با اکثریت نسبی٬ فردی که بیشترین رای را آورده از شهر اخراج میشود) اگر تنها یک نفر به دفاع برسد، با حد نصاب ذکر شده در بالا خارج خواهد شد. اگر دو نفر و بیشتر به دفاع بیایند ٬هرکس تعداد بیشتری رای بیاورد از بازی خارج میشود)اگر همه صفر رای بیاورند در بازی خواهند نشست(و تعداد رای دادن به افراد حتی در دور دوم آزاد است حتی افرادی که در دفاع هستند میتوانند رای بدهند. اگر تعداد رای دور دوم دو نفر یکسان باشد٬ قرعه مرگ بازیکن اخراجی را تعیین میکند.زمان دفاع 40 ثانیه می باشد.

1. مافیا در شب٬ باید از میان قابلیت های ساول و پدرخوانده یکی را انتخاب کند؛ یعنی؛ ۱ -یا تیر شلیک میشود ؛ ۲ -یا پدرخوانده از حس ششم خود استفاده میکند ؛ ۳ -یا ساول یکی از شهروندان ساده را میخرد ؛ و نمیتوان همه قابلیت ها را در یک شب استفاده کرد. دیگر بازیکنان نمیدانند که تیم مافیایی در شب از چه قابلیتی استفاده کردند. تنها درصورتی که پدرخوانده از حس ششم به درستی استفاده کرده باشد٬ بازیکنان صبح با اعالم فرد افشا شده توسط گرداننده متوجه میشوند که پدرخوانده از حس ششم استفاده کرده است.

2. در شبی که قرار است ساول گود من خریداری کند،گرداننده اعالم میکند که قرار است خریداری توسط تیم مافیا انجام گیرد.

3. اگر جک و دو شهروند و سه مافیا در بازی باشد بازی تمام نشده است.

3. اگر جک کارتش شو شده باشد در ذهن زیبا باید فرد طلسم شده را حدس بزند.

4. اگر همشهری کین شات شب شود استعلامش اعلام نمی شود.

5.  اگر جک بیرون باشد کارت ذهن زیبا حذف می شود.

6. اگر کسی سلاخی پدرخوانده شود قابلیت استفاده توانایی در همان شب را هم ندارد.

روش رای گیری
  • ۱۱ نفر : ۵ دفاع و ۵ خروج
  • ۸-۱۰ نفر : ۴ دفاع و ۴ خروج
  • ۵-۷ نفر : ۳دفاع و ۳ خروج
  • ۴ نفر : ۲دفاع و ۲ خروج 
  • در این بازی دوئل توسط ۲ نفر در دفاع اجرا میشود. به این صورت که اگر دو نفر به رای گیری دور دوم راه پیدا کرده باشند به جای دفاع از خود به مدت یک دقیقه)۴ تایم ۳۰ ثانیه،رفت و برگشتی( به صورت پرسش و پاسخ یکدیگر را به چالش میکشند به امید انکه شهروندان از گفتمان آنان مافیا را پیدا کند .