دربار

دسترسی سریع به نقش ها
نقش ها
سلطان

سلطان

هر شب به یک نفر سم میدهد. اگر آن شخص توسط طبیب نجات داده نشود به عنوان کشته شب از بازی خارج میشود.

سلطان یکبار میتواند به جای سم دادن حدس نقش انجام دهد.

کسی که نقشش حدس زده میشود ، آن شب نمیتواند از ابیلیتی خود استفاده کند و حتی با نجات حبیب از بازی خارج میشود.

چریک

چریک

هر شب یک نفر را انتخاب میکند اگر مهماتچی به آن شخص تفنگ داده باشد و آن شخص از تفنگش استفاده کند از بازی خارج میشود. اسپم دارد.

مزدور

مزدور

هرشب یکی از رعیت ها را مزدوری میکند و استعلامش را برای مفتش درباری(مثبت) میکند.

اسپم ندارد و قابلیت عوض کردن استعلام درباری ها را نیز ندارد.

مهماتچی

مهماتچی

یک عدد تفنگ دارد.

میتواند تفنگ را به هر شخصی به جز خودش بدهد.

شخص دارای تفنگ میتواند در طول روز از تفنگش استفاده کند. بدین صورت که پس از اعلام تفنگ و تاییدیه از طرف کرداننده دو نفر را انتخاب میکند.

هر دو نفر از خود دفاع میکنند و در نهایت به یک نفر شلیک میکند. شخص تیر خورده پس از وصیت از بازی خارج شده و ساید او توسط گرداننده اعلام میشود.

در صورتیکه شخص دریافت کننده تفنگ کشته شب باشد تفنگ به مهماتچی بر میگردد و در صورت عدم استفاده تفنگ از بین میرود.

مفتش

مفتش

هر شب استعلام یک نفر را میگیرد.

استعلام سلطان و رعیت ها برای او منفی است.

استعلام چریک، مزدور و رعیت مزدوری شده برایش مثبت است.

طبیب

طبیب

هر شب یک پادزهر به یک نفر می دهد اگر او همان فردی باشد که سم را دریافت کرده باشد آن فرد زنده خواهد ماند.

طبیب حافظ جان مردم است.

وی تنها دو بار از پادزهرش می تواند برای خویشتن بهره ببرد.

سربدار

سربدار

سربدار می دهد ولی به آرمان هایش می رسد.

برای او مرگ بخشی از زندگی است.

اگر در طول رای گیری سربدار از بازی خارج شود شبش درباریان قادر به هیچ فعالیتی نخواهند بود.

البته کسی از این داستان غم انگیز مطلع نمی گردد.

کاتب

کاتب

سلاح او قلمش است.البته او قلم و کاغذش را به بقیه نیز می دهد.

هر شب نزد یک نفر رفته و برای فرد مورد نظر قلم و کاغذ مهیا می کند اگر آن فرد در همان شب کشته شود می تواند وصیت خود را برای

همگان اعلام کند.

یادتان باشد آشکار سازی هویت به معنی بی حرمتی به قرارداد هاست.

تیمتان نقره داغ خواهد شد.اگر به نقش خود اشاره بکنید شب سلطان دو سم دارد.

ریش سفید

ریش سفید

مهمترین نقش گروه شهروندی است بعد از روز معارفه اسم مخفی بازی به او داده می‌شود.

ولی او اجازه جمع کردن رای گردن گیری و ساید

گرفتن مقابل مخفی را ندارد هر زمانی این کار را انجام دهد .

ریشه شهر سوخته و همان جا گروه مافیا برنده بازی می‌شود فقط اجازه رای دادن و فکت آوردن برای او را دارد.

ریش سفید دو ابیلیتی در شب دارد که از یکی از آنها در شب می‌تواند استفاده کند.

می‌تواند برای کسی ریش گرو بگذارد که آن شخص فردا به هیچ عنوان به دفاعیه نخواهد آمد و یا مانند بازپرس دو نفر را به بازپرسی آورده و

تقاضای رای شهروند و یا ملقی کردن را بنماید . 

شبگرد

شبگرد

دوست دارد وسط هیاهو از قائله خارج شود و نفسی چاق کند.

یک شب در طول بازی می تواند از چادر خود خارج شود و آن شب هیچ کسی به او دسترسی نخواهد داشت.

یعنی اگر همان شب بخواهند او را مسموم کنند او بدون نیاز به پاد زهر زنده خواهد ماند.

اگر مهمات چی به او اسلحه دهد قادر به دریافت سلاح نخواهد بود.

البته مهمات چی از این قضیه بی اطلاع است.

اگر مزدور بخواهد وی را مقصر جلوه دهد در این امر نا کام خواهد ماند.

رعیت

رعیت

او نیز میبایست در روز باقی رعایا را با هوش و ذکاوت خود پیدا کند تا بتواند از شر درباریان خلاص شود.

نکات گردانندگی
ترتیب بیدار شدن

۱- درباریان

۲- شبگرد

۳- مفتش

۴- مهمات چی 

۵- طبیب

۶- کاتب

قوانین بازی

--

روش رای گیری

۸-۱۰ نفر / ۴ دفاع و ۴ خروج

۶-۸ نفر / ۳ دفاع و ۳ خروج

۴-۵ نفر / ۲ دفاع و ۲ خروج